Norges Bank

Brev

Høringssvar - Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

Norges Banks brev av 6. april 2022 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 17. januar 2022 med Verdipapirlovutvalgets utredning, NOU 2021:10 «Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet», som er sendt på høring.

Utredningen fra Verdipapirlovutvalget inneholder forslag til gjennomføring av forordningen 2020/1503 om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen) i norsk rett. Forordningen gjelder ikke lån til forbrukere og dersom prosjekteier samlet tilbyr salg av verdipapirer og lån for mer enn fem millioner euro innenfor en 12-måneders periode.

Folkefinansiering kan være en alternativ finansieringskilde for aktører som ikke er store nok til å oppnå formålstjenlig finansiering gjennom andre tilbydere, som for eksempel banker. Det kan også gi personer og mindre foretak en alternativ mulighet for direkte investering og sparing.

Det finnes ikke et eget regelverk for folkefinansiering i Norge i dag. Norges Bank støtter at forordning 2020/1503 gjennomføres ved inkorporasjon i en ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet (folkefinansieringsloven). Et samlet eget regelverk vil være klargjørende og kunne bidra til et velfungerende marked for folkefinansiering i Norge.

Regler om tilsyn og sanksjoner skal etter forordningen utarbeides nasjonalt. Norges Bank støtter at Finanstilsynet utpekes som tilsynsmyndighet over folkefinansieringsforetak. Norges Bank støtter at reglene om tilsyn og sanksjoner bør innrettes på samme måte for hele finansområdet.

Kommisjonen skal, innen 10. november 2023, vurdere om folkefinansieringsforetak skal ha rapporteringsplikt etter hvitvaskingsdirektivet. I dagens norske regelverk er foretak som driver folkefinansieringstjenester omfattet av hvitvaskingsreglene. Norges Bank mener at folkefinansieringsforetak bør være rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven på linje med andre finansforetak og tas inn i oversikten over rapporteringspliktige i hvitvaskingsloven.

Folkefinansieringsforetakene skal, i henhold til regelverket, årlig sende inn en liste over prosjekter som er finansiert gjennom foretakets plattform med spesifikasjoner som navn på prosjekteier, volum, instrumenter mv. til Finanstilsynet. ESMA vil utarbeide en årlig anonymisert offentlig statistikk basert på dette. Som et ledd i Norges Banks arbeid med å fremme økonomisk stabilitet, overvåker vi blant annet veksten i kreditt fra ulike kilder. Norges Bank mener at det vil være formålstjenlig med offentlig statistikk som viser utviklingen i lånebasert folkefinansiering gjennom året, på lik linje med annen kredittgiving i det norske finansielle systemet. Norges Bank mener derfor, som omtalt i vårt høringssvar av 14. desember 2018 og 28. august 2019, at det bør stilles krav til at folkefinansieringsforetakene rapporterer næringsfordelt utlånsvolum til Statistisk sentralbyrå. Det vil gi myndighetene og allmenheten et godt grunnlag for å følge opp utviklingen i lånebasert folkefinansiering.

Med hilsen

 

Torbjørn Hægeland
Avdelingsdirektør

Ylva Søvik
Assisterende direktør

Publisert 7. april 2022 12:00