Norges Bank

Brev

Høring – Fleksibel bruk av avkastningsoverskudd for garanterte pensjonsprodukter

Norges Banks brev av 16. november 2021 til Finansdepartementet.

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 5. oktober 2021 med forslag til forskriftsregler som gir adgang til mer fleksibel bruk av avkastningsoverskudd for garanterte pensjonsprodukter.

Ifølge høringsnotatet oppnås en mer fleksibel bruk av avkastningsoverskuddet for garanterte pensjonsprodukter gjennom en adgang for pensjonsleverandørene til å differensiere prosentsatsen for avsetning til tilleggsavsetninger for grupper av kontrakter. Kontrakter med lavt behov for tilleggsavsetninger vil kunne få tildelt mer avkastningsoverskudd med endelig virkning. Kontrakter med behov for oppbygging av tilleggsavsetninger vil kunne få avsetninger til en høyere sats.

Forskriftsforslaget fastslår hvilke forhold pensjonsleverandørene skal ta hensyn til ved differensierte tilleggsavsetninger og at pensjonsleverandøren skal ha retningslinjer for fastsettelsen av tilleggsavsetninger. Avsetningene skal innrettes på en måte som ikke fører til urimelig forskjellsbehandling og interessekonflikter mellom kunder og kundegrupper og mellom kunder og foretaket.

Norges Bank støtter forskriftsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør 

Kjell Bjørn Nordal
Spesialrådgiver

Publisert 17. november 2021 09:40