Norges Bank

Brev

Høring - Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis

Norges Banks brev av 22. desember 2020 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 24. november 2020 og Finanstilsynets høringsnotat av 2. september 2020, der Finanstilsynet foreslår begrensinger i adgangen til å foreta fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis (egenkapitalbevisbanker).

EUs kapitalkravsforordning (CRR) ble innført i Norge fra utgangen av 2019. Artikkel 28 i CRR stiller krav om at bankenes rene kjernekapitalinstrumenter skal dekke den første og forholdsmessig største andelen av tap, samt at hvert instrument dekker tap i samme grad som alle andre rene kjernekapitalinstrumenter. Egenkapitalbeviskapital med tilhørende fond må derfor på samme måte som aksjer dekke tap før kapital med bedre prioritet kan nedskrives. Nasjonale myndigheter skal vurdere om kravet er oppfylt.

Egenkapitalen i egenkapitalbevisbankene består av grunnfondskapital, gavefond, kompensasjonsfond, egenkapitalbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond. Utjevningsfond er tilbakeholdt overskudd som er tilordnet egenkapitalbeviskapitalen. Ifølge finansforetaksloven § 10-19 skal underskudd i egenkapitalbevisbanker først dekkes av grunnfondskapitalen, gavefondet og utjevningsfondet. Deretter skal overkursfondet og kompensasjonsfondet skrives ned før egenkapitalbeviskapitalen skal dekke tap. Størrelsen på utjevningsfondet har derfor betydning for hvor tapsabsorberende egenkapitalbeviset er.

Utjevningsfondet kan reduseres ved fondsemisjon, der midler overføres til egenkapitalbeviskapitalen. Fondsemisjoner svekker den tapsabsorberende evnen til egenkapitalbeviset, gjennom å redusere andelen av bankenes tap som egenkapitalbeviseierne dekker gjennom utjevningsfondet. På den måten kan fondsemisjoner gi egenkapitalbeviseierne bedre prioritet på bekostning av grunnfondskapitalen og gavefondet.

Finanstilsynet foreslår en forskriftsbestemmelse som angir at egenkapitalbevisbanker normalt ikke kan foreta fondsemisjoner som flytter kapitalen fra utjevningsfondet til egenkapitalbeviskapitalen. Den foreslåtte bestemmelsen åpner bare for fondsemisjon dersom utjevningsfondet overstiger 80 prosent av egenkapitalbeviseiernes samlede kapital etter en fondsemisjon. Finanstilsynet vurderer at en slik bestemmelse vil støtte opp om egenkapitalbevisenes tapsabsorberende evne og bidra til større grad av likebehandling i fordelingen av overskudd og tap mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen. Det vil gjøre egenkapitalbevisets tapsabsorberende evne mer i samsvar med bestemmelsene i CRR. Norges Bank støtter på denne bakgrunn Finanstilsynets forslag.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Avdelingsdirektør  

Sindre Weme
Direktør

Publisert 23. desember 2020 12:05