Norges Bank

Brev

Høring - presisering av reglene for innbetaling av garantiprovisjon og garantiavgift under lånegarantiordningen

Norges Banks brev av 12. november 2020 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets epost av 2. november 2020 vedlagt høringsbrev og høringsnotat med forslag til presisering av reglene for innbetaling av garantiprovisjon og garantiavgift under lånegarantiordningen.

Norges Bank mener at alternativ 1 – utbetalingstidspunktet bør legges til grunn for beregning av garantiprovisjon og garantiavgift. Det er når lånet blir utbetalt at det oppstår en fordring på låntaker, og det er rimelig at provisjoner og renter løper fra samme tidspunkt. Dette er så vidt vi har forstått også vanlig praksis for lån som ikke er garantert under ordningen. En slik praksis vil ha et enkelt skjæringspunkt for når kostnadene begynner å løpe for låntaker.

Vi forstår det slik at departementet setter likhetstegn mellom dato for lånetilbudet og innvilgelsestidspunkt. Fra dette tidspunktet må finansforetaket sette av kapital for lånet. Det er uklart for oss hvorfor et finansforetak kan legge til grunn 90 prosent statsgaranti ved kapitalavsetning for lånetilbudet om provisjonen for statsgarantien starter å løpe når lånetilbudet fremsettes, men at det ikke kan tas hensyn til statsgarantien om provisjonen for statsgarantien starter å løpe når lånet utbetales. Spesielt fortoner dette seg merkelig når provisjon uansett ikke skal betales om lånet ikke utbetales, og om lånet utbetales vil det i begge tilfelle være 90 prosent statsgarantert. Det vil si at det er en gratis opsjon for låntaker å si nei til lånetilbudet, men om låntaker aksepterer tilbudet og lånet utbetales må det også betales for tiden fra lånetilbudet ble fremsatt til lånet utbetales.

I praksis vil trolig tidspunktet for når garantiprovisjon og garantiavgift starter å løpe ha liten økonomisk betydning for staten. Dette ut i fra at bruken av garantiordningen synes å bli relativt begrenset, og at det må forventes at perioden mellom lånetilbud og utbetaling i gjennomsnitt vil være kort. Avslutningsvis vil vi også påpeke at ordningen er etablert for å støtte foretakene i en vanskelig periode og ikke minst at beregning av provisjon på utbetalingstidspunktet administrativt trolig er det absolutt enkleste for alle involverte parter.

Når det gjelder beregningsgrunnlaget for garantiprovisjon og garantiavgift slutter Norges Bank seg til departementets vurdering, med det forbehold at det også her bør tas utgangspunkt i utbetalingsdato for lånet. Vi vektlegger hovedsakelig at dette vil være det administrativt klart enkleste.

 

Med hilsen

 

Sindre Weme                     Kari Olsen

Direktør                            Rådgiver

 

Elektronisk signert / Signed electronically:

12.11.2020, Kari Olsen

12.11.2020, Sindre Weme

Publisert 16. november 2020 14:15