Norges Bank

Brev

Oppfølging av avtale med daglig leder NBIM

Norges Banks brev av 1. oktober 2020 til Finansdepartementet.

Hovedstyret sluttet seg i møtet 24. august til endringer i Nicolai Tangens forvaltnings­avtale med Gabler Investments AS (Gabler), slik at «hans investeringer i fond avvikles og midlene plasseres i bankinnskudd». Endringene ble meddelt Finansdepartementet i brev samme dag. Norges Bank orienterer i dette brevet om enkelte justeringer i rammene for forvaltningen av Tangens midler.

Hovedstyrets vedtak 24. august innebar at Gabler ble pålagt å innløse samtlige fondsandeler under forvaltning innen 1. oktober og at midlene skulle plasseres i bankinnskudd. Verdien av de innløste fondsinvesteringene er nær 5 mrd. kroner. I tillegg vises til Tangens kontantinnskudd i utenlandske banker som anslagsvis tilsvarer 2,9 mrd. kroner pr. 31. juli 2020. Samlet utgjør dette bankinnskudd på nær 8 mrd. kroner.

Det er et begrenset antall banker med tilstrekkelig rating og soliditet hvor det er aktuelt å plassere personlige bankinnskudd av den størrelse det her dreier seg om. Det er dessuten omfattende og tidkrevende prosedyrer knyttet til blant annet AML-regler (anti-hvitvasking) som iverksettes i bankene ved store innskudd. Det har derfor samlet sett vist seg vanskelig å spre investeringene tilstrekkelig til å unngå betydelig eksponering mot enkeltbanker.

Norges Bank har vurdert andre plasseringsalternativer som samtidig ivaretar føringer fra representantskapet og finanskomiteens innstilling, samt forutsetninger lagt til grunn av finansministeren i møte med Norges Bank 21. august. Et naturlig utgangspunkt er plasseringer i nære substitutter til bankinnskudd i forhold til avkastning, risiko og likviditet. Det er i tillegg lagt til grunn at plasseringene ikke skal overlappe mot NBIMs mandat. Det legges på denne bakgrunn opp til å åpne for at Tangen, i tillegg til bankinnskudd, får anledning til å plassere i:   

  • Norske og utenlandske statspapirer med utstedt løpetid inntil 12 måneder.  
  • Andre papirer utstedt av offentlige myndigheter (herunder internasjonale institusjoner) med utstedt løpetid inntil 12 måneder.

Formålet med plasseringer i slike papirer er å spre midlene og hindre uønsket eksponering mot enkeltbanker, ikke å oppnå høyere avkastning. Dette er samtidig dype og likvide markeder hvor enkeltinvestorer ikke kan påvirke markedsprisene. Begrensinger i løpetid (maksimalt 12 måneder) hindrer overlapping med SPUs referanseindeks. Fondets plasseringer i statsobligasjoner har i all hovedsak vesentlig lengre løpetid. 

Midlene kan plasseres direkte i statspapirer eller via fond. Midlene kan ikke plasseres i egenkapitalinstrumenter eller selskapsobligasjoner, herunder bankobligasjoner.

Gabler vil få ansvaret for å forvalte midlene som kommer fra salg av Tangens AKO-fond. Midlene i Gabler skal forvaltes gjennom et diskresjonært forvaltningsmandat, slik at Tangen ikke har noen innflytelse på enkeltinvesteringer. Bruk av diskresjonære forvaltningsmandater er i tråd med NBIMs retningslinjer.

Det legges ikke opp til å fortsette ordningen med en «blind trust» og en særskilt tillitsmann («Proxy») som representerer Tangen overfor forvalter. Med et forvaltningsmandat som bare åpner for bankinnskudd og korte statspapirer vil det ikke lenger være behov for en «blind trust».

Forvaltningsmandatene skal inneholde rapporteringskrav som gir Norges Bank rett til å få nødvendig informasjon om forvaltningen. Representantskapet vil som vanlig få tilgang til den informasjon det etterspør. Eventuelle endringer i eller nye diskresjonære forvaltningsmandater skal godkjennes på forhånd av Norges Bank. 

Det vil være enkelte begrensinger på plasseringene av Tangens midler. Blant annet skal mandatene ha bestemmelser som hindrer at midlene plasseres i banker eller fond administrert i eller hjemmehørende i lavskattland[1]. Det skal videre være forbud mot bruk av fondsforvaltere som har forvaltningsoppdrag fra NBIM.[2] Det skal også være forbud mot at midlene investeres i rentepapirer som er ekskludert fra SPUs investeringsunivers, jf. SPU-mandatet § 2-1 annet ledd.

Det vil i tillegg være enkelte begrensninger på Tangens bankinnskudd. Blant annet vil innskudd i NBIMs depotbank, som i dag er Citibank Group, utelukkes. Denne begrensningen gjelder alle NBIM-ansatte. Det fastsettes i tillegg en maksimumsgrense for innskudd i en enkelt bank for å unngå for stor eksponering. Grensen settes til 400 mill. kroner i en enkelt bank på innskuddstidspunktet (ca 5% av samlet portefølje). Hovedstyret kan gi unntak fra denne grensen for Tangens depotbank.

Endringene iverksettes snarest mulig. Norges Bank skal godkjenne eventuelle endringer i avtaler og erklæringer som er avgitt i forbindelse med arbeidsavtalen med Nicolai Tangen.

 

Med hilsen

Øystein Olsen                                       Jon Nicolaisen

Sentralbanksjef                                  Visesentralbanksjef 

                                                                               

Kopi til: Representantskapet

 

[1] Definert etter NOKUS-regelverket.

[2] Jf. Gablers investeringsmandat fra 16 juni 2020 pkt. 2.2.2: “Further, fund managers that have been awarded mandates on behalf of the Government Pension Fund Global (the "GPFG") may not be included in the Portfolio.”

Publisert 1. oktober 2020 13:00