Norges Bank

Brev

Ansettelse og tiltredelse av daglig leder NBIM

Norges Banks brev av 24. august 2020 til Finansdepartementet.

Det vises til innstillingen som Stortingets finanskomite avga 21. august der komiteen konkluderer som følger:

«Komiteens konklusjoner etter behandlingen av rapporten fra Norges Banks representantskap om ansettelsen av ny leder for NBIM er at:

  • Leder for NBIM kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.
  • Leder for NBIM kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke SPUs arbeid med skatt og åpenhet
  • Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM.

Komiteen merker seg at det ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet «vil antagelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet» under nærmere forutsetninger.

Komiteen merker seg at finansministeren vil ta kontakt med Norges Banks hovedstyre – og legger til grunn at komiteens konklusjoner følges opp, på egnet måte, og innenfor gjeldende lover og regler.»

Det vises også til møte med finansministeren 21. august. På møtet ga sentralbanksjefen uttrykk for at Norges Bank ønsker å bidra til å finne en løsning som sikrer stabile rammevilkår og tillit rundt SPU.

Hovedstyret har i dag hatt møte, og nedenfor redegjøres det for de foreslåtte endringer i avtaleverket og hovedstyrets vedtak.

Foreslåtte endringer i avtaleverket

Nicolai Tangen har i dialog med bankens ledelse meddelt at han i lys av finansministerens initiativ og Stortingets behandling nå vil akseptere en avvikling av sitt eierskap i AKO Capital LLP, for å bidra til stabilitet og tillit til Norges Bank og NBIM. Han vil i tråd med dette overdra sin eierandel og utbytterettigheter i AKO Capital LLP, som er organisert gjennom DSHN Philantropy LLP, med endelig og ugjenkallelig virkning til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP.

Tangen har videre meddelt at han vil endre forvaltningsavtalen med Gabler Investment AS, slik at hans investeringer i fond avvikles og midlene plasseres i bankinnskudd.

Det legges til grunn at disse tiltakene er tilstrekkelige til å imøtekomme finanskomiteens forutsetninger.

Gjennomføring

For å sikre en forsvarlig gjennomføring av avtaler mv. som Tangen har inngått i forbindelse med opprettelsen av DSHN, vil overdragelsen av eierskapet i AKO Capital LLP til AKO Foundation finne sted 1. januar 2021 eller tidligere, gitt at nødvendige tillatelser fra britiske myndigheter foreligger. Frem til da løper den eksisterende avtalen med Tangen, der eierinteressene i AKO Capital LLP administreres av DSHN med Erik Keiserud som uavhengig tillitsmann. Det er viktig å understreke at også under denne avtalen vil alle eierinntekter DSHN mottar fra AKO Capital gå uavkortet til AKO Foundation.

Det legges til grunn at AKO Foundation vil utøve stemmerettighetene i AKO Capital LLP gjennom et styre med et flertall av personer som er uavhengige (ikke nærstående) av Nicolai Tangen. Eksisterende erklæringer knyttet til begrensning av informasjon mv. mellom Tangen og AKO-systemet videreføres så langt det er mulig og hensiktsmessig. 

Tangens personlige fondsandeler, som nå forvaltes av Gabler Investment A/S, ventes å være solgt innen 1. oktober. Den eksisterende avtalen med Gabler Investment A/S vil løpe så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.

Nicolai Tangen vil tiltre som planlagt 1. september.

Hovedstyrets vedtak

Hovedstyret har på sitt møte i dag sluttet seg til følgende endringer i arbeidsavtalen med Nicolai Tangen:

  • Nicolai Tangens eierandel og utbytterettigheter i AKO Capital LLP overføres med endelig og ugjenkallelig virkning til den veldedige stiftelsen AKO Foundation januar 2021 eller tidligere, gitt at nødvendige tillatelser fra britiske myndigheter foreligger.
  • Nicolai Tangens forvaltningsavtale med Gabler Investment AS endres, slik at hans investeringer i fond avvikles og midlene plasseres i bankinnskudd.

Sentralbanksjefen har fått fullmakt til å godkjenne nødvendige endringer i avtaler og erklæringer som er avgitt til Norges Bank i forbindelse med arbeidsavtalen med Nicolai Tangen.

 

Med hilsen

 

Øystein Olsen
Sentralbanksjef   

Birger Vikøren
Stabsdirektør

 

Kopi til: Representantskapet

Publisert 24. august 2020 19:00
Publisert 24. august 2020 19:00