Norges Bank

Brev

Høring - Endringer i kapitalkravsforordningen for problemlån

Norges Banks brev av 7. januar 2020 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 18. november 2019 og Finanstilsynets høringsnotat av 1. november 2019 om endringer i EUs kapitalkravsforordning for problemlån.

Hovedformålet med den nye forordningen er å sørge for at finansforetak setter av tilstrekkelig kapital til å dekke framtidige tap på problemlån, samt å skape insentiver for å unngå opphopning av problemlån i foretakene. Forordningen inneholder ingen nasjonale valg, og EØS-avtalen forplikter norske myndigheter til å innføre forordningen i norsk lov.

Finanstilsynet ser det ikke som hensiktsmessig å innføre de nye reglene før kapitalkravsforordningen er trådt i kraft. Tilsynet anbefaler at fradragsreglene gjøres gjeldende for lån gitt fra og med april 2019, det vil si det samme som vil gjelde for europeiske banker. Tilsynet legger til grunn at innlemmelse og ikrafttredelse gjennom EØS-avtalen vil være gjennomført innen europeiske banker skal gjennomføre de første fradragene i 2021. Norges Bank støtter dette.

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Henrik Andersen
Spesialrådgiver

Publisert 8. januar 2020 13:45