Norges Bank

Brev

Høringssvar – gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Norges Banks brev av 23. oktober 2019 til Finansdepartementet.

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 24. juni 2019 med forslag til regler som gjennomfører EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) i norsk rett.

IORP II-direktivet reviderer det tidligere tjenestepensjonsdirektivet og omfatter virksomheten til, og tilsynet med, tjenestepensjonsforetak (pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak). IORP II er basert på minimumsharmonisering. Norge har benyttet handlingsrommet for solvensregelverket og fastsatt solvenskapitalkrav for pensjonskasser som trådte i kraft 1. januar 2019.

Ifølge høringsnotatet medfører IORP II ingen endringer i forhold til tjenestepensjonsdirektivet når det gjelder kravene til forsikringsmessige avsetninger og solvensmargin. For øvrig videreføres i det alt vesentligste bestemmelsene om anvendelsesområde, registrering/tillatelse og krav til forsvarlig kapitalforvaltning.

IORP-II medfører endringer på områdene grensekryssende aktivitet, virksomhetsstyring, opplysningsplikt overfor medlemmer, tilsyn og åpenhet om virksomheten.

Norges Bank støtter de foreslåtte reglene. Det er viktig med åpenhet, betryggende virksomhetsstyring og kontroll for å sikre tilliten til forvaltningen av pensjonsmidlene i tjenestepensjonsforetakene.

 

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør                                                                                            

Kjell Bjørn Nordal
Spesialrådgiver

Publisert 24. oktober 2019 11:00