Norges Bank

Brev

Høring: Prinsipper for beregning og publisering av Nowa

Norges Banks brev av 15. oktober 2019

Bakgrunn

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er i dag den eneste usikrede overnattenrenten i det norske pengemarkedet og er anbefalt som alternativ referanserente i norske kroner[1]. Nowa ble etablert i 2011. Administrasjon av Nowa har siden den gang ligget hos Finans Norge, mens Norges Bank har vært kalkuleringsagent. Fra og med 1. januar 2020 vil Norges Bank overta administrasjonen av Nowa. Med dette vil ansvaret for Nowa-regelverket overføres fra Finans Norge til Norges Bank. Norges Bank vil fortsatt ha ansvaret for beregningen og publiseringen av renten.  

Norges Bank har utarbeidet forslag til nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa i vedlagte dokument. Dokumentet spesifiserer datagrunnlag, definisjon, beregningsmetode og rutiner for publisering. Sammenlignet med dagens Nowa vil forslaget medføre små endringer i renten på de fleste dager. Den største forskjellen vil være på dager med manglende transaksjonsdata, nærmere omtalt under alternativt datagrunnlag i vedlegg.

Prinsippene for beregning og publisering av Nowa tar utgangspunkt i IOSCOs prinsipper for finansielle referanser.

Endringene gjelder fra 1. januar 2020.

Foreslåtte endringer

Definisjon og datagrunnlag

Dagens Nowa er definert som renten på usikrede utlån fra bankene i Nowa-panelet til andre banker[2]. Utkastet til nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa innebærer en endring i definisjonen av Nowa. Fra 1. januar 2020 foreslås Nowa definert som renten på usikrede lån mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet er her definert som banker som rapporterer daglige data til Norges Bank, se omtale nedenfor.

Forslaget innebærer at man går bort fra dagens ordning med panelbanker, og isteden baserer renten på data som allerede er tilgjengelig via Norges Banks rapportering av pengemarkedsdata (RPD)[3]. Nowa vil da beregnes på bakgrunn av enkelttransaksjoner mellom bankene som rapporterer daglig til RPD[4]. Samtlige av disse bankene har konto i Norges Bank. Nowa vil med andre ord måle prisen i markedet på omfordeling av sentralbankreserver. Siden dette er et lukket system (hvert innlån for én bank er motsvart av et tilsvarende utlån fra en annen) kan Nowa sies å være både en innlåns- og en utlånsrente.

I dag er også utlån til banker uten konto i Norges Bank inkludert i Nowa. Denne gruppen utgjør en mindre andel av transaksjonsgrunnlaget for dagens Nowa.   

Beregningsmetode

Nowa vil beregnes som et volumvektet gjennomsnitt av renten på daglige transaksjoner.  

Minstekrav til volum og antall transaksjoner

Norges Bank foreslår å endre kravet til hva som anses som tilstrekkelig volum for å beregne Nowa. Forslaget er at samlet volum må være minimum 1 milliard norske kroner, og at det må være minimum tre banker på utlånssiden og tre banker på innlånssiden av transaksjonene. Kravet til beløp og antall banker er satt for å sikre at renten i best mulig grad reflekterer markedsforholdene i overnattenmarkedet. Kravet om et tilstrekkelig antall banker på begge sider av markedet skal begrense muligheten for manipulasjon, og redusere sannsynligheten for at Nowa i for stor grad påvirkes av forhold knyttet til enkeltbanker.

Til sammenligning beregnes dagens Nowa hvis det foreligger data fra minimum tre banker og det samlede volumet er minimum 250 millioner norske kroner.

Beregning ved manglende datagrunnlag

På dager med manglende datagrunnlag foreslår Norges Bank at Nowa beregnes som et volumvektet gjennomsnitt av renten på transaksjoner som er gjennomført på rapporteringsdagen og renten på transaksjoner som inngikk i Nowa foregående rapporteringsdag, justert for eventuelle endringer i styringsrenten. Beregningsmetoden vil dermed være den samme alle dager, men datagrunnlaget vil kunne suppleres med historiske data.

På dager uten tilstrekkelig datagrunnlag beregnes Nowa i dag som et uvektet gjennomsnitt av faktiske utlån og panelbankenes anslag på hvilken rente de ville krevd hvis de hadde lånt ut. Foreløpige beregninger viser at den foreslåtte beregningsmetoden vil gi langt mindre bevegelser i Nowa på dager med manglende datagrunnlag.

Publiseringstidspunkt

Nowa vil ikke lenger bli publisert samme dag, men dagen etter at transaksjonene er gjennomført. Dette skyldes tekniske begrensninger knyttet til innsamling av transaksjonsdata. Bankene som rapporterer til RPD plikter å sende inn data innen kl.07:00 påfølgende dag. For å sikre tilstrekkelig tid til å validere data, foreslår Norges Bank at Nowa publiseres kl. 09:00 dagen etter at transaksjonene er gjennomført. I en overgangsperiode vil imidlertid bankene ha utvidet frist for innrapportering frem til kl.11:00, og Nowa vil derfor publiseres kl.13:00 i perioden frem til 1. mars 2020.

Styringsmodell

Norges Banks virksomhet reguleres av sentralbankloven og forskrifter gitt i medhold av sentralbankloven, blant annet forskrift 17. desember 2009 nr. 1630 om risikostyring og internkontroll. Det er etablert tilsyns- og kontrollordninger i banken som dekker bankens virksomhet, inkludert arbeidet med å beregne og publisere Nowa.

Nowa fastsettes på grunnlag av faktiske transaksjoner. Beregningene er automatiserte og uten skjønnsmessige vurderinger. Det reduserer risikoen for feil.

På denne bakgrunnen foreslås det nå ikke egne tilsyns- og kontrollordninger utover det som allerede er etablert i Norges Bank og forslaget om en brukergruppe for Nowa, jf. straks nedenfor. Norges Bank vil imidlertid jevnlig vurderer behovet for ytterligere tilsyns- og kontrolltiltak.

Brukergruppe for Nowa

Norges Bank foreslår at dagens styringsgruppe for Nowa erstattes av en brukergruppe, som møtes jevnlig for å gi innspill til administrator om praksis for beregning og publisering, og behov for endringer og presiseringer. Norges Bank foreslår at brukergruppen består av representanter for bankene som rapporterer daglige data til RPD og brukere av referanserenten både fra utsteder og investorsiden. Informasjon som deles i brukergruppen skal ikke være konfidensiell for å unngå interessekonflikter. Det vil publiseres referater fra møter i brukergruppen.

Endring i metoden for beregning av Nowa

For å sikre at beregningsmetode og datagrunnlag tar høyde for eventuelle endringer i markedsstrukturen, vil Norges Bank jevnlig vurdere prinsippene for beregning og publisering av renten. Brukergruppens innspill vil være en del av denne vurderingen.

Vi ber om merknader til forslaget innen 5. november 2019.

Med hilsen

 

Olav Andreas Bø
Avdelingsdirektør   

Marie Lerbak Norum
Assisterende direktør

 

Vedlegg: Utkast til prinsipper for beregning og publisering av Nowa og dokument med spørsmål og svar til de nye prinsippene

Fotnoter:

[1] Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner offentliggjorde sin anbefaling i september 2019.

[2] For mer informasjon om dagens panelbanker se Finans Norges nettside

[3] For mer informasjon om Norges Banks rapportering av pengemarkedsdata se  Norges Banks nettside.  

[4] I dag tilsvarer dette 20 banker, mot 11 banker i dagens Nowa-panel.

Publisert 15. oktober 2019 10:00
Publisert 15. oktober 2019 10:00