Norges Bank

Brev

Høringssvar – tilpasning av Nibor til nye EU/EØS-krav

Norges Banks brev av 1. oktober 2019 til Finans Norge.

Vi viser til høringsbrev av 20. august 2019 fra Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) om tilpasning av metoden for fastsettelse av Nibor til EUs forordning om finansielle referanser (BMR)[1]. Forordningen tas inn i norsk rett og stiller blant annet strengere og mer detaljerte krav til metode for finansielle referanser enn gjeldende lov om referanserenter. Norges Bank stiller seg bak hovedtrekkene i NoRes forslag, men har noen merknader.

Innledning

NoRes forslag viderefører i stor grad metoden for fastsettelse av Nibor som følger av dagens Nibor-rammeverk og innebærer ingen endringer i definisjonen av Nibor. Den største endringen er innføring av en såkalt fossefallsmetode for panelbankenes bidrag til Nibor. Fossefallsmetoden er utarbeidet med sikte på å oppfylle krav i BMR om hvordan panelbankene skal fastsette sine bidrag. Fossefallet spesifiserer en prioritert rekkefølge for hvilke data bankene skal se hen til når de fastsetter sine Nibor-kvoteringer og minner om metoden som er valgt for andre Ibor-renter de senere årene.

Norges Bank støtter at dagens definisjon av Nibor opprettholdes. Vi er også positive til at det innføres en mer stringent og tydelig metode for hvordan bankene skal fastsette sine bidrag. Større åpenhet om metoden for panelbankenes bidrag gjør det lettere for brukere å forstå endringer i Nibor. Dette er særlig viktig ettersom Nibor-bidragene også med den foreslåtte metoden ofte vil være basert på ekspertvurderinger. Norges Bank viser her også til tidligere høringssvar om endringer i forskrift om referanserenter.

NoRe foreslår også endringer i kravene som stilles til bankene for å være panelbank. Fremfor et krav om å være aktiv i valutaterminmarkedet foreslår NoRe at bankene som skal delta i Niborpanelet må stille bindende priser på salg av sertifikater i kroner med et minstevolum på 100 millioner kroner. Norges Bank stiller seg bak forslaget. Det er i dag få transaksjoner i markedet for banksertifikater i Norge og et slikt krav vil være positivt for utviklingen av et sertifikatmarked i norske kroner. Et krav om å stille bindende priser på sertifikater i kroner vil også kunne gjøre det lettere for flere norske banker å bli panelbank i framtiden.

Norges Bank har noen merknader til NoRes forslag. Vi stiller oss positive til hovedtrekkene i den foreslåtte metoden, men foreslår at det stilles strengere krav til dokumentasjon av og ansvar for panelbankens bidrag. Norges Bank mener slike krav vil styrke tilliten til Nibor som referanserente og at de er nødvendige for at Nibor skal oppfylle kravene i BMR. Det fremgår ikke av høringsbrevet om slike krav eventuelt skal tas inn i Nibor-rammeverket. Norges Bank mener krav til dokumentasjon og ansvar for panelbankenes bidrag er vesentlig for valget av metode, og at slike krav bør inngå i rammeverket for Nibor. Nedenfor følger Norges Banks spesifikke merknader og forslag.   

Fastsettelse av bankenes Nibor-bidrag

I tråd med kravene i BMR foreslår NoRe en fossefallsstruktur for dataene bankene skal se hen til når de kvoterer Nibor. Bankenes bidrag skal i prioritert rekkefølge være basert på:

«A. Renter fra gjennomførte usikrede interbankutlån til ledende bank eller
B. renter fra gjennomførte salg av banksertifikater eller
C. renter basert på kvoteringer, markedsdata og ekspertvurderinger.»

Transaksjoner som kan inngå i bidrag av type A er:

«… renter som kan benyttes direkte, uten justeringer, er renter fra usikrede utlån til «ledende bank». «Ledende bank» er i gjeldende Nibor-regler definert som bank «med høy kredittverdighet for kortsiktig gjeld som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet til konkurransedyktige betingelser».»

Transaksjonene skal ha en minimumsstørrelse på 100 millioner kroner og være gjort samme dag for å kunne brukes i bidrag av type A. Hvis en bank har gjennomført flere transaksjoner som kvalifiserer til bidrag av type A, skal bankens bidrag beregnes som den volumvektede gjennomsnittlige renten på bankens transaksjoner.

Det stilles ikke krav om at bankene skal dokumentere hva som ligger til grunn for bidrag av type A. For å sikre nødvendig etterprøvbarhet, mener Norges Bank det bør stilles krav om at alle relevante forhold ved bankenes bidrag skal dokumenteres. Dette er også et krav i BMR. Bankene bør rapportere rente og volum på alle transaksjoner de har gjennomført som grunnlag for bidrag av type A. Nibor skal reflektere renten banken krever for å låne ut usikret til en «ledende bank». Bankene bør derfor oppgi navn på motpart i transaksjonene. Dette er nødvendig for å kunne etterprøve at transaksjonene er representative for utlånsbetingelsene Nibor er ment å måle. Norges Bank foreslår at følgende krav stilles til bidrag av type A:

  • Bankene skal i tillegg til selve Nibor-bidraget rapportere volum, rente og navn på motpart for transaksjoner som er brukt som grunnlag for bidrag av type A.

For bidrag av type B foreslår NoRe at bankene tar utgangspunkt i renten på gjennomførte salg av banksertifikater i kroner og legger til et påslag, slik at bankens Nibor-kvotering «reflekterer den rente banken vil kreve for usikrede utlån i norske kroner til en ledende bank». Salget av sertifikater må minst utgjøre 100 millioner kroner. Hvis en bank har gjennomført flere salg av sertifikater, skal bidraget beregnes som den volumvektede gjennomsnittlige renten på sertifikatene pluss et påslag.

Det stilles ingen krav til at bankene skal dokumentere bidrag av type B. Når bankene leverer bidrag av type B, legger de til et påslag på renten på sertifikater de har solgt for å komme fram til en utlånsrente. Dette påslaget vil være vanskelig å etterprøve, siden det ikke vil være direkte basert på transaksjoner. For å sikre nødvendig etterprøvbarhet, bør det derfor stilles krav om at bankene dokumenterer metoden de bruker for å fastsette påslaget. Bankene bør også dokumentere rente og volum på salg av sertifikater som brukes i bidraget. Norges Bank foreslår følgende tilleggskrav for bidrag av type B:

  • Hver enkelt bank skal dokumentere metoden de bruker for å fastsette påslaget de legger til renten på salg av sertifikater. Administrator skal godkjenne bankenes metoder.
  • Når bankene leverer bidrag av type B skal de samtidig levere dokumentasjon til kalkulasjonsagent av hva de har lagt til grunn for påslaget de legger til i sitt bidrag. Bankene skal også dokumentere rente og volum på salg av sertifikater som brukes i bidraget.

NoRe skriver følgende om hvordan bankene skal fastsette bidrag av type C: 

«Når det ikke er gjennomført transaksjoner som kvalifiserer for å beregne rentebidrag av type A eller B, skal panelbanken levere Nibor-bidrag basert på ekspertvurderinger. Som grunnlag for slike vurderinger skal det sees hen til relevant markedsinformasjon tilgjengelig om følgende forhold:

  • Bankens innlånskostnader i andre valutaer enn norske kroner, fortrinnsvis basert på gjennomførte transaksjoner eller forpliktende kvoteringer.
  • Egne forpliktende kvoteringer av sertifikatpriser.

Ved bruk av informasjon om bankens innlånskostnader i andre valutaer skal kronerenten beregnes

  • som et vektet gjennomsnitt som reflekterer bankens fundingstruktur i ulike valutaer, der
  • bidraget fra den enkelte valuta fastsettes som summen av den aktuelle utenlandske rente og den avkastning som oppnås gjennom forskjellen mellom spot- og terminkurs, ”termintillegget”.»

Når bankene bruker egne kvoteringer eller ser hen til finansieringskostnader i valuta swappet til kroner, skal de legge til et påslag tilsvarende som for bidrag av type B.

Forslaget spesifiserer ikke om bankene først skal se til finansiering i utenlandsk valuta swappet til kroner eller egne kvoteringer på sertifikater når de fastsetter kvoteringer av type C. Det stilles heller ingen krav til at bankene skal dokumentere metodene for å fastsette kvoteringer av pris på sertifikater, renten på finansiering i utenlandsk valuta, terminpunktene de legger til grunn for swapping av finansiering i utenlandsk valuta til kroner eller påslaget de legger til for å konvertere innlånsrenten til en utlånsrente.

Det lave antallet transaksjoner i markedene for bidrag av type A og B vil trolig medføre at det er bidrag av type C som oftest vil ligge til grunn for bankenes Nibor-kvoteringer. Dette peker også NoRe på i høringsbrevet. For å sikre tilstrekkelig etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i fastsettelsen av Nibor, er det derfor ekstra viktig at det stilles tydelige krav til dokumentasjon av bidrag av denne typen. En mest mulig gjennomsiktig metode gjør det lettere for brukere av Nibor å forstå hvordan bankene setter sine bidrag. Tilliten til Nibor som referanserente er særlig avhengig av en god metode for bidrag av type C, siden disse ikke er basert direkte på transaksjonsdata.

Norges Bank mener den foreslåtte metoden for bidrag av type C vil gjøre det vanskelig å forstå hva som bestemmer bankenes kvoteringer. Forslaget åpner for at bankene fritt kan velge mellom å se hen til finansieringskostnader i valuta swappet til kroner, bindende kvoteringer på salg av sertifikater i kroner, eller en kombinasjon av disse, når de fastsetter bidrag av type C. I tillegg skal bankene legge på et påslag for å komme fram til en utlånsrente. For brukere vil det være vanskelig å skille disse komponentene fra hverandre. Dette gjør det vanskelig for brukerne å vite hva endringer i bankenes bidrag skyldes.

Norges Bank foreslår derfor å forenkle metoden for bidrag av type C, og at det stilles krav til dokumentasjon. Vi foreslår at bidrag av type C skal fastsettes ved at bankene må benytte renten på bindende kvoteringer av salg av sertifikater i kroner, med tillegg av et påslag for å komme fram til en utlånsrente. Sammen med kvoteringene skal bankene levere dokumentasjon av grunnlaget for den kvoterte sertifikatrenten og påslaget de legger til. Panelbankenes Nibor-kvoteringer kan da dekomponeres i den bindende renten på sertifikater og påslaget de krever på utlån, mens dokumentasjonen sikrer etterprøvbarhet av bankenes kvoteringer.

Norges Bank deler NoRes oppfatning av at det ikke er hensiktsmessig å utarbeide et detaljert regelverk for hvordan bankene skal fastsette sine bidrag at type C. I vårt forslag vil det være opp til bankene hvordan de fastsetter sine kvoterte priser på sertifikater i kroner og påslaget for å komme fram til en utlånsrente, men metodene skal dokumenteres. Når bankene kvoterer priser på sertifikater i kroner vil de i praksis trolig se hen til sine finansieringskostnader i valuta swappet til kroner. Grunnlaget for Nibor vil derfor i de fleste tilfeller fortsatt være bankenes finansieringskostnader i valuta swappet til kroner, pluss et påslag. En fordel med vårt forslag er at det vil være tydeligere om det er endringer i bankenes finansieringskostnader eller endringer i påslaget de krever på utlån som driver bevegelsene i Nibor.

I bidrag av type C bør bankene bruke kvoteringer på salg av sertifikater som er satt tettest mulig opp til tidspunktet for kvoteringen av Nibor. De ulike bankene bør også bruke sertifikatkvoteringer fra samme tidspunkt. NoRes forslag om at kvoteringene skal være levert senest kl. 11.30 ivaretar ikke dette hensynet. Norges Bank foreslår derfor at bankene bruker kvoterte salgsrenter på sertifikater kl. 11.15 samme dag når de leverer bidrag av type C.

Oppsummert foreslår Norges Bank følgende metode for bidrag av type C:

  • Bankene skal legge til grunn sine bindene kvoteringer av salgsrenten på sertifikater i norske kroner kl. 11.15 samme dag.
  • Hver enkelt bank skal dokumentere metoden de bruker for å fastsette kvoterte salgsrenter på sertifikater i kroner. Administrator skal godkjenne metoden. Bankene skal hver dag levere dokumentasjon av grunnlaget for kvoteringen av salgsrenter på sertifikater til kalkulasjonsagent sammen med bankens Nibor-bidrag.
  • Den kvoterte salgsrenten tillegges et påslag for å komme fram til en utlånsrente. Administrator skal godkjenne bankens metode for å fastsette dette påslaget. Bankene skal hver dag levere dokumentasjon av grunnlaget for påslaget til kalkulasjonsagent sammen med bankens Nibor-bidrag.

Krav til systemer for ansvarsfordeling og godkjenning av bidrag

I høringsforslaget omtales ikke krav til panelbankenes systemer for ansvarsfordeling og godkjenning av bankenes kvoteringer. Siden panelbankene er underlagt bestemmelsene i BMR, må de likevel oppfylle krav til interne retningslinjer for godkjennelse og ansvar for bidragene.  Norges Bank peker på viktigheten av at dette spesifiseres i Nibor-regelverket. Tydelige krav til systemer for ansvarsfordeling og godkjenning av bidrag vil bidra til å styrke tilliten til Nibor som referanserente og legge regelverket for Nibor tettere opp til regelverket for andre lands Ibor-renter.

Med hilsen

Olav Andreas Bø
Avdelingsdirektør         

Ketil Johan Rakkestad
Direktør

 

Kopi til: Finanstilsynet

Fotnoter

1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=EN

Publisert 2. oktober 2019 15:45