Norges Bank

Brev

Høring - Særlige kapitalkrav for pantelån i Solvens II

Norges Banks brev av 15. august 2019 til Finansdepartementet

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 3. mai 2019 om særlige kapitalkrav for pantelån i Solvens II. I høringsnotatet utarbeidet av Finanstilsynet foreslås det å endre Solvens II-forskriften slik at tap ved mislighold (LGD) for boliglån ikke skal settes lavere enn 30 prosent av verdien av lånet ved beregning av kapitalkrav for motpartsrisiko.

Etter gjeldende regler i Solvens II har boliglån med belåningsgrad under 60 prosent ikke kapitalkrav for motpartsrisiko. Forslaget vil derfor sikre et kapitalkrav for boliglån også ved lav belåningsgrad. Forslaget vil dermed redusere den kapitalmessige fordelen ved å overføre boliglån med lav belåningsgrad fra banker til forsikringsforetak. Ifølge høringsnotatet vil ikke forslaget i vesentlig grad svekke solvensen til forsikringsforetakene.

Kapitaldekningsregelverkene for banker og forsikringsforetak er ulikt utformet og en kan ikke direkte sammenligne regelverkenes kapitalkrav for enkeltrisikoer. For eksempel vanskeliggjør beregningen av diversifiseringseffekter i Solvens II en direkte sammenligning med kapitalkravet for bankene.

Norges Bank støtter forslaget. Etter vår oppfatning er det ønskelig med kapitalkrav for boliglån med lav belåningsgrad også når lånet er utstedt av forsikringsforetak.

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør Kjell Bjørn Nordal
Spesialrådgiver

Elektronisk signert / Signed electronically:
14.8.2019, Kjell Bjørn Nordal
14.8.2019, Sindre Weme

Publisert 15. august 2019 13:15