Norges Bank

Brev

Høring - Behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6

Norges Banks brev av 28. januar 2019 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 19. desember 2018 om ovenstående.

Norges Bank slutter seg til Finanstilsynets vurdering av at hensynet til likebehandling av banker med aksjer og egenkapitalbevis tilsier at det ikke åpnes for utbytte basert på delårsresultat. Finanstilsynet kan gi finansforetak tillatelse til tilbakekjøp av aksjer eller egenkapitalbevis for etterfølgende sletting, og det bør være tilstrekkelig til å forhindre uhensiktsmessig innlåsing av kapital i finansforetakene. Det er for øvrig et viktigere hensyn å ha et regelverk som sikrer tilstrekkelig kapital i finansforetakene.

Norges Bank støtter på bakgrunn av ovenstående Finanstilsynets forslag til lovendringer.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Sindre Weme
Direktør

Publisert 28. januar 2019 13:45