Norges Bank

Brev

Høring - Endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak

Norges Banks brev av 28. mai 2018 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 26.02.2018 med forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for livsforsikrings-, skadeforsikrings- og pensjonsforetak. Endringsforslagene følger av ny regnskapsstandard for finansielle instrumenter (IFRS 9).

For skadeforsikringsforetak foreslås det at foretakene kan velge om de vil benytte IAS 39 eller IFRS 9 i perioden frem til og med 2020. Deretter skal IFRS 9 benyttes.

For livsforsikrings- og pensjonsforetak foreslås det at IFRS 9 innføres samtidig for alle foretak fra 2021. Frem til 2021 skal gjeldende regler (IAS 39) benyttes. Et felles tidspunkt for innføring av IFRS 9 begrunnes med at overgangen til IFRS 9 kan ha betydning for kundetildeling og flytting av kontrakter.

Endring av regnskapsprinsippet fra IAS 39 til IFRS 9 kan medføre verdiendringer av eiendeler som føres direkte mot egenkapitalen og ikke over resultatregnskapet. I høringsnotatet legger Finanstilsynet til grunn at slike verdiendringer inngår i avkastningsbegrepet i forsikringslovgivningen og dermed også i kundetildelingen. Det fremgår av høringsnotatet at Finanstilsynet tar sikte på å foreta en vurdering av endringer i forsikringslovgivningens regler om kundetildeling i løpet av 2018 for å ta hensyn til effekter av overgangen til IFRS 9.

Høringsnotatet inneholder også forslag til endringer i krav til noter og tekniske endringer av forskriftene.

Norges Bank støtter hovedtrekkene i endringsforslagene og vektlegger betydningen av at det foretas en vurdering av endring i forsikringslovgivningen for å ta hensyn til overgangseffekter på kundetildelingen.

Med hilsen

Sindre Weme, Direktør

Kjell Bjørn Nordal, Spesialrådgiver

 

Publisert 28. mai 2018 15:30