Norges Bank

Brev

Høringssvar - Obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring

Norges Banks brev av 5. januar 2018 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 30. oktober 2017 med forslag fra Finanstilsynet om særlige regler om offentliggjøring av informasjon knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Reglene er foreslått som endringer i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften). Norges Bank støtter i all hovedsak forskriftsendringene.

Større åpenhet om bankers forpliktelser overfor OMF-kredittforetak gir bedre grunnlag for å vurdere risiko i banker og i det finansielle systemet som helhet. Selv om deler av det foreslåtte forskriftsfestede offentliggjøringskravet allerede oppfylles av mange finansforetak gjennom offentliggjøring i regnskap og annen informasjon, vil forskriftsendringen sikre mer komplett og mer tilgjengelig informasjon for investorer, innskytere og andre interessenter. Norges Bank mener forskriften bør presiseres i rundskriv for å bidra til felles forståelse og praktisering.

Finanstilsynet foreslår at offentliggjøringskravet skal gjelde årlig og publiseres i finansforetakenes pilar 3-rapporter. Norges Bank mener det er behov for hyppigere offentliggjøring enn årlig og anbefaler minst kvartalsvis offentliggjøringskrav som for delårsregnskapene. European Banking Authority (EBA) anbefaler også at utstedere av OMF skal offentliggjøre informasjon minst kvartalsvis[1].

Foreslåtte paragraf 14-5 har tittel «Offentliggjøring av eierinteresser i kredittforetak». Merk at bokstav c) og d) i bestemmelsen kun gjelder forhold i det enkelte OMF-kredittforetak, og gjelder således ikke eierbankenes relasjoner til OMF-kredittforetakene.

Finansforetakenes omfattende eksponering mot OMF-markedet utgjør en konsentrasjonsrisiko og kan være en kilde til ustabilitet i det finansielle systemet. Norges Bank mener at finansforetak også bør være åpne om koblinger mot OMF-kredittforetak de ikke har eierinteresser i. Slike koblinger kan være beholdninger av OMF, utlån eller andre avtaler og garantier. Større åpenhet om finansforetakenes likviditet og finansieringsstruktur kan bidra til bedre likviditet og mer robust finansiering.

Med hilsen
Torbjørn Hægeland

Direktør Monique Erard
Seniorrådgiver

Fotnote:

  1. Se EBAs rapport om covered bonds Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU fra 20. desember 2016.
Publisert 5. januar 2018 16:20