Norges Bank

Brev

Høring - Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Norges Banks brev av 15. september 2017 til Barne- og likestillingsdepartementet

Vi viser til departementets brev av 16. juni 2017 med forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven og Norges Banks høringsuttalelse av 9. desember 2016 om forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven).

Norges Bank støtter i all hovedsak forslaget til forskrift, men mener rapporteringsplikten (§ 3 i forskriftsutkastet) bør være mer omfattende jf. vår høringsuttalelse av 9. desember 2016:

Ut fra hensynet til både kredittvurderinger og analyser av finansiell stabilitet mener Norges Bank registeret minst bør inneholde opplysninger om avtalefestet rente, effektiv rente og løpetid, påløpte renteutgifter og nedbetalinger. Det bør også være et skille mellom kredittkortgjeld og andre lån uten sikkerhet. Kredittkortgjeld bør dessuten deles inn i kredittkortgrense, trukket kreditt og rentebærende kreditt.

Denne informasjonen er tilgjengelig i finansforetakene, og kostnadene forbundet med å utvide rapporteringsplikten med disse størrelsene er dermed begrenset.

Norges Bank minner i den forbindelse om arbeidet i Den europeiske sentralbanken (ECB) med å etablere en utlånsdatabase med omfattende informasjon om hvert enkelt bankutlån til foretak (AnaCredit). Denne utlånsdatabasen skal kunne utvides til også å omfatte utlån til personer. Ifølge gjeldsinformasjonslovens § 2 kan departementet i forskrift bestemme at gjeldsopplysning også skal omfatte pantesikret gjeld. Norges Bank mener det er en fordel om potensielle gjeldsinformasjonsforetak tar høyde for en mulig utvidelse av rapporteringsplikten i arbeidet med å etablere en infrastruktur for gjeldsinformasjonsvirksomheten.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Sindre Weme
Direktør

 

Publisert 15. september 2017 13:40