Norges Bank

Brev

Høring – krav til likviditetsreserve i signifikante valutaer for banker mv.

Norges Banks brev av 4. januar 2017 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets høringsbrev av 26. oktober 2016 med forslag til norske regler om likviditetsreserve (LCR) i signifikante valutaer[1], herunder norske kroner, utarbeidet av Finanstilsynet. Norges Bank støtter i hovedsak utkastet til forskrift.

Utkastet legger, i tråd med CRD IV-direktivet artikkel 103 og finansforetaksloven § 14-6, opp til at det fastsettes identiske minstekrav til LCR i signifikante valutaer for finansforetak med samme risikoprofil. Norges Bank støtter denne tilnærmingen. Et minstekrav til likviditetsreserver i signifikante valutaer er ikke til hinder for at Finanstilsynet kan foreta individuelle vurderinger av behov for likviditet utover dette.

Krav til LCR i norske kroner

Finanstilsynets utgangspunkt er at banker, kredittforetak og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern (heretter samlebetegnet finansforetak) i størst mulig grad bør være selvforsikret mot likviditetsstress i norske kroner. Norges Bank deler dette synet.

Finanstilsynet foreslår at finansforetak med euro og/eller amerikanske dollar som signifikant valuta bør ha et minstekrav til LCR i norske kroner på 50 prosent. Norges Bank støtter et minstekrav til LCR i norske kroner som er lavere enn kravet på totalnivå ut fra hensynet til et velfungerende verdipapir- og pengemarked. Det kan redusere oppbygging av konsentrasjonsrisiko i det finansielle systemet og reduserer betydningen av varierende strukturell likviditet i banksystemet.[2]

Norges Bank støtter at minstekravet til LCR i norske kroner bør vurderes på nytt når det har gått noe mer tid.

Krav til LCR i øvrige signifikante valutaer

Finanstilsynet foreslår at finansforetak som har andre signifikante valutaer enn norske kroner, skal ha en likviditetsreserve i de aktuelle valutaene på samme nivå som minstekravet til likviditetsreserve på totalnivå. Norges Bank støtter dette.

Klassifisering av finansforetak

Forskriftsforslaget innebærer at bare finansforetak med euro og/eller amerikanske dollar som signifikant valuta får et minstekrav til LCR i norske kroner på 50 prosent. Øvrige finansforetak får et minstekrav på samme nivå som kravet til LCR på totalnivå.

Norges Bank mener at et lavere minstekrav til LCR i norske kroner ikke bør følge automatisk av at et finansforetak har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta. Det kan gi uheldige tilpasninger. Et finansforetak kan ønske å kvalifisere til et lavere LCR-krav i norske kroner og derfor skaffe seg gjeld i euro og/eller amerikanske dollar uten tilstrekkelig kompetanse, erfaring og ressurser til å drive effektiv risikostyring av en likviditetsreserve i utenlandsk valuta. I tillegg vil et finansforetak som har likviditetsreserver i andre utenlandske valutaer enn euro eller amerikanske dollar, men med tilstrekkelig god risikostyring, ikke kvalifisere til et lavere LCR-krav i norske kroner. Det kan være uheldig.

Den avgjørende faktoren for å kvalifisere til et lavere minstekrav i norske kroner bør være om finansforetaket har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere risikoen knyttet til en underdekning i norske kroner og en overdekning i øvrige valutaer. En slik vurdering kan for eksempel gjøres av Finanstilsynet i forbindelse med SREP.

Underdekning av likvide eiendeler i norske kroner

I høringsnotatet skriver Finanstilsynet at underdekningen i norske kroner må dekkes opp med likvide eiendeler i euro og/eller amerikanske dollar. Dette fremkommer ikke av forskriftsforslaget.

Effektiviteten i markedet for valutabytteavtaler bør være avgjørende for hvorvidt likviditetsreserver i en utenlandsk valuta kan dekke opp for utbetalinger i norske kroner. Markedsforhold kan endres raskt og over tid. Norges Bank mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å nevne spesifikke utenlandske enkeltvalutaer i forskriften og at en underdekning i norske kroner også bør kunne dekkes opp av andre likvide valutaer enn euro og amerikanske dollar. Det kan videre være fordeler ved å diversifisere likviditetsporteføljen mellom flere utenlandske valutaer.

Beregning av LCR i enkeltvalutaer

Norges Bank mener at finansforetakene bør oppfylle kravet til LCR i enkeltvalutaer etter de samme beregningsprinsipper som benyttes for LCR på totalnivå.

Forslag til forskriftsendring

Finanstilsynet foreslår følgende ny bestemmelse i CRR/CRD IV-forskriften § 7 som nytt tredje og fjerde ledd:

«Foretak som kun eller i hovedsak har norske kroner som signifikant valuta, skal ha en likviditetsreserve i norske kroner på samme nivå som minstekravet til likviditetsreserve på totalnivå, slik det følger av § 22 annet og tredje ledd. Foretak som har euro og/eller amerikanske dollar som signifikant valuta, skal ha en likviditetsreserve i norske kroner på minst 50 prosent.
Foretak som har øvrige signifikante valutaer enn norske kroner, skal ha en likviditetsreserve i de aktuelle valutaene på samme nivå som minstekravet til likviditetsreserve på totalnivå, slik det følger av § 22 annet og tredje ledd.»

Norges Bank foreslår følgende reformulering av den nye bestemmelsen i CRR/CRD IV-forskriften § 7 som nytt tredje og fjerde ledd:

 Foretak som etter Finanstilsynets vurdering har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å drive effektiv risikostyring av en likviditetsreserve i utenlandske valutaer skal ha en likviditetsreserve i norske kroner på minst 50 prosent. Øvrige foretak skal ha en likviditetsreserve i norske kroner på minst samme nivå som kravet til likviditetsreserve på totalnivå, slik det følger av § 22 annet og tredje ledd.
 Foretak som har andre signifikante valutaer enn norske kroner, skal ha en likviditetsreserve i de aktuelle valutaene på minst samme nivå som kravet til likviditetsreserve på totalnivå slik det følger av § 22 annet og tredje ledd.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Sindre Weme
Direktør

Fotnoter:

  1. En valuta er signifikant dersom gjeld i denne valutaen utgjør mer enn 5 prosent av total gjeld. 
  2. Se vurderinger i Finansiell Stabilitet 2014.
Publisert 6. januar 2017 09:25