Norges Bank

Brev

Høring: Endringer i låneforskriften

Norges Banks brev av 9. september 2016 til Finans Norge

Forskrift 25. februar 2009 nr. 240 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. (låneforskriften) er fastsatt av Norges Bank med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 19 annet ledd og § 20.

I høringsbrevet her legger Norges Bank frem forslag om å endre låneforskriften § 10 om rentevilkår for banker som driver grensekryssende virksomhet i Norge, se punkt 1 og vedlegget.

Norges Bank vil også vurdere å endre låneforskriften § 7 annet ledd. Bestemmelsen gjelder tidspunktet for sikkerhetsstillelse i forbindelse med F-lånsauksjoner, jf. punkt 2.

1. Banker som driver grensekryssende virksomhet i Norge

Utenlandske banker og kredittinstitusjoner som driver såkalt grensekryssende virksomhet, har adgang til å markedsføre og yte tjenester i Norge fra et etablert forretningssted i annen EØS-stat, uten å være etablert med filial i Norge.

Låneforskriften § 10 gir slike banker og kredittinstitusjoner adgang til å ta opp D-lån gjennom dagen og plassere innskudd i Norges Bank gjennom dagen og over natten. Gjeldende § 10 første ledd siste punktum bestemmer at slike innskudd ikke er rentebærende. Hensikten med kravet om at innskuddene ikke skal forrentes er å gi grensekryssende banker mindre gunstige vilkår enn norske banker og filialer av utenlandske banker.

Norske banker og filialer av utenlandske banker i Norge gis kvoter for folioinnskudd. Innskudd innenfor kvoten forrentes til foliorenten som er lik styringsrenten, mens innskudd over kvoten forrentes til reserverenten. Fra 24. september 2015 har reserverenten vært negativ. Negativ reserverente innebærer at banker som driver grensekryssende virksomhet i Norge etter låneforskriften § 10 kan oppnå bedre vilkår enn norske banker og utenlandske banker med filialer etablert her i landet.

Det foreslås at låneforskriften § 10 første ledd endres slik at Norges Bank gis hjemmel til å fastsette særlige vilkår for innskudd over natten for banker og andre kredittinstitusjoner som driver grensekryssende virksomhet i Norge.

Videre foreslås det at § 10 andre ledd endres slik at banker som driver grensekryssende virksomhet kan ilegges strafferente i situasjoner der et D-lån ikke er innfridd ved dagens slutt slik at det går over til et D-lån over natten.

Endringsforslaget er tatt inn i vedlegget.

2. Tidspunkt for sikkerhetsstillelse

Banker som deltar i Norges Banks markedsoperasjoner må stille sikkerhet for lån. Låneforskriften § 5 fastsetter at F-lån ytes mot sikkerhet etter bestemmelsene i § 9. Lånet vil ikke bli utbetalt dersom banken ikke har tilstrekkelige sikkerheter ved oppgjørstidspunktet.

I tillegg følger det av låneforskriften § 7 annet ledd at det for F-lån skal foreligge sikkerhet etter § 9 når bud avgis. I enkelte markedsoperasjoner avholdes auksjonen flere dager før oppgjøret, og bankene må i så fall stille tilstrekkelig sikkerhet på to ulike tidspunkt eller ha sikkerhet stående i en lengre periode. Norges Banks risiko er først og fremst knyttet til sikkerhetsstillelsen ved oppgjørstidspunktet. Låneforskriften § 9 sikrer at F-lån ikke utbetales uten at bankene stiller tilstrekkelig sikkerhet. § 7 andre ledd kan også redusere fleksibiliteten i markedsoperasjoner med ulike tidspunkt for budgiving og oppgjør. Dette må vurderes opp mot en mulig risiko for at en bank ikke kan stille sikkerhet på oppgjørstidspunktet kan øke, dersom sikkerhet ikke stilles på auksjonstidspunktet.

På denne bakgrunn vil Norges Bank vurdere å oppheve § 7 andre ledd. Det er ikke utformet forslag til endringen av denne bestemmelsen nå, men vi ber om synspunkter på en slik mulig endring.

Vi ber om merknader til høringsbrevet innen 1.november 2016.

Med hilsen

Kristin Gulbrandsen
Direktør

Olav Andreas Bø
Direktør

 

Vedlegg:

Forslag til endring i § 10 i Forskrift 2009-02-25-240 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.

Forskrift om endring i forskrift 25. februar 2009 nr. 2 om bankers adgang til lån i Norges Bank mv. Fastsatt av Norges Bank .............. med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 19 annet ledd og § 20.

I forskrift 25. februar 2009 nr. 2 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank gjøres følgende endringer:

§ 10 første og annet ledd skal lyde:

Banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i en annen stat, som driver grensekryssende virksomhet i Norge slik det er beskrevet i § 1, kan ta opp D-lån gjennom dagen og plassere innskudd i Norges Bank gjennom dagen og over natten. Norges Bank kan fastsette særlige vilkår for innskudd over natten fra utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner som driver grensekryssende virksomhet i Norge.

Banker og kredittinstitusjoner som er nevnt i første ledd, har ikke adgang til å ta opp D-lån over natten og kan ikke ta opp F-lån eller plassere F-innskudd i Norges Bank. Dersom D-lån ikke innfris ved dagens slutt, kan slike banker og kredittinstitusjoner ilegges strafferente. Norges Bank fastsetter nærmere regler om beregning og betaling av strafferenten.

 

Publisert 12. september 2016 10:00