Norges Bank

Brev

Nordea Bank Norge ASA - omdanning til filial

Norges Banks brev av 12. mai 2016 til Finanstilsynet

Vi viser til Finanstilsynets brev av 29. mars i år hvor det bes om våre eventuelle kommentarer til Nordea Bank Norge ASAs søknad om omdanning til filial av Nordea Bank AB.

Nordea Bank Norge er i dag en heleid datterbank i det svenske Nordea-konsernet med konsernledelsen i Sverige. Omdanning av Nordea Bank Norge fra datterbank til filial vil etter Norges Banks syn ikke innebære vesentlige endringer i hvordan banken normalt fungerer i de norske finansmarkedene og norsk økonomi. Nordea Bank Norge er utpekt av Finansdepartementet som en av tre systemviktige finansinstitusjoner i Norge.

Etter en omdanning til filial vil svenske myndigheter i utgangspunktet ha eneansvaret for tilsyn, regulering og krisehåndtering av Nordea. Nordea vil være omfattet av den svenske innskuddsgarantiordningen, eventuelt også en del av den norske ordningen gjennom reglene om «topping up». Norske myndigheters ansvar for finansiell stabilitet og konsumentbeskyttelse i Norge tilsier likevel at de fortsatt må få full informasjon om Nordeas virksomhet i Norge etter omdanning til filial. Spesielt bør Finanstilsynet få en sterkere rolle i det grensekryssende tilsynskollegiet enn det som følger av minimumskravet i EUs kapitalreguleringsdirektiv (CRD IV) for signifikante filialer.

En filial i Norge av en utenlandsk bank har tilgang til Norges Banks likviditetsfasiliteter og deltar i Norges Banks oppgjørssystem på samme vilkår som en norsk bank. Det er derfor nødvendig at Norges Bank etter omdanning av Nordea Bank Norge til filial får samme informasjon om solvens og likviditet i det svenske Nordea Bank AB som Norges Bank i dag får om Nordea Bank Norge.

Norges Bank har merket seg at Sveriges Riksbank mener at Nordea etter en omdanning fra datterselskaper til filialer i Danmark, Finland og Norge må oppfylle likviditetskrav (LCR) i hver enkelt signifikant valuta, herunder norske kroner. Norges Bank støtter et slikt krav, som er i tråd med vår anbefaling om innføring av LCR for norske banker, se Finansiell stabilitet 2014. Norges Bank støtter også Riksbankens syn om at Nordea må oppfylle krav om 100 prosent NSFR (Net Stable Funding Ratio), som gjelder bankens langsiktige finansiering. Riksbanken har videre foreslått at Nordea skal ha en uvektet kapitalandel på minst 5 prosent. Norges Bank er enig i at minstekravet til Nordeas uvektede kapitalandel minst bør være så høyt. Riksbanken har også uttrykt at Nordea må stilles overfor et høyt krav til tapsabsorberende kapital og gjeld, jfr. EUs krisehåndteringsdirektiv (BRRD) og prinsippene i Financial Stability Boards anbefalinger. Norges Bank er enig med Riksbanken i dette.

Nordea Bank AB med norsk filial vil være en svensk bank, og svenske myndigheter vil ha ansvaret for banken også i en eventuell krise. Det eksisterende Memorandum of Understanding mellom departement, tilsyn og sentralbanker i de nordisk-baltiske landene har etablert en felles forståelse av hvilken informasjon som skal utveksles mellom myndighetene dersom det oppstår problemer i Nordea.[1] Ved særskilte likviditetsproblemer i Nordea der det vil være aktuelt med ekstraordinær likviditetstilførsel, må dette være Sveriges Riksbanks ansvar. S-lån fra Norges Bank vil ikke være aktuelt.

Det pågår arbeid med nye Memoranda of Understanding (MoU) mellom sentralbankene, mellom tilsynsmyndighetene, og mellom de relevante departementene i Norden og Baltikum om utfordringer som oppstår ved store grensekryssende bankfilialer. Norges Bank legger til grunn at de forholdene vi har tatt opp i dette høringsbrevet, blir grundig behandlet gjennom arbeidet med disse dokumentene.

Med hilsen

Øystein Olsen
Sentralbanksjef

Sindre Weme
Direktør

 

Kopi til: Finansdepartementet

 

Fotnoter

[1] Cooperation agreement on cross-border financial stability, crisis management and resolution between relevant Ministries, Central Banks and Financial Supervisory Authorities of Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden, 17 August 2010

Publisert 13. mai 2016 11:00