Norges Bank

Brev

Høringssvar: nærmere regler om referanserenter

Norges Banks brev av 11. mai 2016 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 4. april i år om regler for referanserenter, med forslag til forskrift om referanserenter fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet mener det per i dag ikke er nødvendig å foreslå detaljerte forskriftsbestemmelser om hvordan en referanserente skal fastsettes og at det bør være tilstrekkelig med visse generelle bestemmelser. Norges Bank stiller seg bak dette synet, men viser til tidligere kritikk av Nibor-konstruksjonen, slik det fremkommer i brev til Finanstilsynet 26. mai 2014 «Tilbudet av referanserenter i Norge» og i høringssvar til Finansdepartementet 7. august 2014 «Regulering av fastsettelse av referanserenter».

Norges Bank mener § 2-11 om dokumentasjon bør utvides. I «Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter – Nibor», datert 30.10.2013 fra Finans Norge, heter det under pkt. 4 at ...Panelbank for Nibor plikter å loggføre de renter som leveres, data som ligger til grunn for beregningen av leverte renter samt dokumentasjon av de vurderinger som ligger til grunn... Norges Bank foreslår at denne formuleringen tas inn i forskriften.

Med hilsen

Kristin Gulbrandsen
Direktør
Markeder og banktjenester

Olav Bø
Direktør
Markedsoperasjoner og analyse

Publisert 18. mai 2016 16:00