Norges Bank

Retningslinjer for sikkerhet for lån i Norges Bank

Med hjemmel i forskrift 25. februar 2009 nr. 240 om bankenes adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. § 9

Retningslinjene gjelder fra [dato]. Samtidig oppheves Retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank inntatt i rundskriv 1/2012.

1. Innledende bestemmelser

Retningslinjene regulerer krav til verdipapirer og fondsandeler som stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank og fastsettelse av låneadgang.

For å godkjennes som sikkerhet for lån i Norges Bank må kravene i punkt 2 oppfylles, hvis ikke annet er sagt i retningslinjene her.

Norges Bank kan be om de opplysninger og den dokumentasjon Norges Bank mener er nødvendig.

2. Krav til verdipapirer og fondsandeler som stilles som sikkerhet

2.1 Generelle krav

Verdipapirer og fondsandeler godkjent av Norges Bank kan stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank. Norges Bank kan når som helst avvise ethvert verdipapir eller enhver fondsandel.

2.2 Registrering i verdipapirsentral

Verdipapirer må være registrert i Verdipapirsentralen (VPS), Euroclear Bank (Belgia) eller Clearstream Banking (Luxembourg).

Fondsandeler må ha sitt andelsregister i VPS.

2.3 Krav til valuta

Verdipapirer skal være pålydende i norske kroner, svenske kroner, danske kroner, euro, amerikanske dollar, britiske pund, japanske yen, australske dollar, new zealandske dollar, canadiske dollar eller sveitsiske franc.

2.4 Utstederland

Verdipapirer må være utstedt i et land godkjent av Norges Bank.

Utstederland innenfor EØS-området er godkjent. For verdipapirer utstedt i land utenfor EØS-området må det foreligge en juridisk bekreftelse på at det ikke er forhold som kan påvirke Norges Banks stilling som sikkerhetshaver. Kostnader ved en slik bekreftelse dekkes av pantsettende bank.

En oversikt over allerede godkjente utstederland utenfor EØS-området finnes på Norges Bank internettsider.

2.5 Kredittvurdering

Verdipapirer med utenlandske utstedere, samt obligasjoner og sertifikater med norske, private utstedere skal være kredittvurdert av Standard & Poor's (S&P), Fitch eller Moody's. Det gjelder likevel ikke obligasjoner med fortrinnsrett utstedt i norske kroner av norske kredittforetak.

For verdipapirer med norske utstedere er det tilstrekkelig med kredittvurdering av utsteder.

Laveste godkjente kredittvurdering fastsettes slik:

 • obligasjoner med utenlandske utstedere: A fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's,
 • obligasjoner med norske utstedere: BBB- fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's.
 • sertifikater med utenlandske utstedere: A-1 fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's
 • sertifikater med norske utstedere: A-3 fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's.

Har et verdipapir eller en utsteder flere kredittvurderinger, gjelder nest beste kredittvurdering.

2.6 Børsnotering

Verdipapirer med private utstedere, unntatt sertifikater, må være notert på børs eller annen markedsplass godkjent av Norges Bank.

Fondsandeler trenger ikke børsnoteres.

2.7 Utestående volum

Verdipapirer i norske kroner med private utstedere må ha minste utestående volum på 300 millioner kroner.

Verdipapirer i fremmed valuta med private utstedere må ha minste utestående volum tilsvarende 100 millioner euro.

For verdipapirer med unntak av norske statspapirer kan en låntaker ikke pantsette mer enn 20 prosent av lånets (ISIN) utestående volum.

For fondsandeler kan en låntaker ikke pantsette mer enn 20 prosent av fondets forvaltningskapital. Det gjelder likevel ikke fondsandeler i fond som oppfyller kravene i punkt 3.1 kategori 1 nedenfor.

2.8 Særregler om verdipapirer med statsgaranti og verdipapirer utstedt av regionale eller lokale myndigheter

Verdipapirer med ugjenkallelig og ubetinget statsgaranti kan unntas fra krav om børsnotering i punkt 2.6 og krav om minste utestående volum i punkt 2.7.

2.9 Verdipapirer utstedt av bank eller finansinstitusjon

Verdipapirer som er utstedt av bank eller finansinstitusjon eller av et selskap der banker eller finansinstitusjoner i samme konsern direkte eller indirekte eier mer enn 1/3 kan ikke stilles som sikkerhet. Det gjelder likevel ikke obligasjoner med fortrinnsrett, covered bonds og ABS.

Obligasjoner utstedt av holdingselskap som i hovedsak eier forsikringsselskap kan godtas som sikkerhet.

2.10 Fondsandeler

Andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond kan godkjennes som sikkerhet dersom de er forvaltet av norskregistrerte forvaltningsselskaper, og Norges Bank har tilgang til kursinformasjon fra Oslo Børs Informasjon.

Fondets investeringer må etter vedtektene være begrenset til verdipapirer som godkjennes etter gjeldende regelverk. Fondet kan likevel investere i unoterte verdipapirer dersom det er gitt bindende tilsagn om notering på børs eller alternativ markedsplass godkjent av Norges Bank. Noteringen skal skje senest 14 dager etter at fondet har investert i papiret. For fond vil durasjon bli benyttet for å bestemme avkortning. Fond som investerer i verdipapirer i fremmed valuta skal være fullt ut valutasikret. Valutasikringen må være mot en motpart med en kredittvurdering på minimum A fra S&P eller Fitch eller A2 fra Moody's.

2.11 Asset Backed Securities (ABS)

Bare øverste transje av en ABS kan godkjennes som sikkerhet.

ABS må ha kredittvurdering AAA fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's. Det må legges frem en «presale report» fra et godkjent kredittvurderingsbyrå.
ABS må etter Norges Banks vurdering være såkalte virkelig salg ABS. ABS kan ikke være sikret i næringseiendomslån.

2.12 Andre begrensninger

Verdipapirer som direkte eller indirekte er knyttet til kredittderivater godtas ikke som pant. Heller ikke konvertible obligasjoner, indekserte obligasjoner, obligasjoner med invers flytende rente, obligasjoner med tak på den flytende renten (FRN Cap), ansvarlige lån eller lignende instrumenter godtas.

3. Beregning av låneadgang

3.1 Avkortingssatser

Ved beregning av låneadgangen avkortes markedsverdi av pantsatte verdipapirer og fondsandeler. Avkortingssats fastsettes på grunnlag av kategori av verdipapir, verdipapirets løpetid og rentebinding. For enkelte verdipapirer fastsettes tilleggsavkorting.

Avkortingssatser  Kategori 1  Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
Løpetid (år) \
Rente (%)
Fast  Flyt  Fast  Flyt  Fast  Flyt  Fast  Flyt
0-1 1 1 3 3 4 4 8 8
1-3 3 1 5 4 6 5 11 10
3-7 5 1 7 5 10 7 17 14
7+ 7 1 10 6 13 9 22 17

Kategori 1

 • Statspapirer med kredittvurdering AAA (eller tilsv. kredittvurdering for sertifikater)
 • Andeler i verdipapirfond som er begrenset til å investere i statspapirer med kredittvurdering AAA

Kategori 2

 • Statspapirer med kredittvurdering AA+ til og med A (eller tilsv. kredittvurdering for sertifikater)
 • Obligasjoner med fortrinnsrett/covered bonds med kredittvurdering AAA til og med AA-
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av norske kommuner eller fylkeskommuner
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av utenlandske kommuner eller fylkeskommuner med kredittvurdering minimum A fra S&P og tilsvarende fra Fitch og Moodys, (eller tilsv. kredittvurdering for sertifikater).
 • Obligasjoner og sertifikater med risikovekt 0 etter kapitaldekningsregelverket
 • Obligasjoner og sertifikater garantert av offentlige myndigheter
 • Obligasjoner og sertifikater med private utstedere med kredittvurdering AAA (eller tilsv. kredittvurdering for sertifikater)

Kategori 3

 • Obligasjoner og sertifikater med private utenlandske utstedere med kredittvurdering AA+ til og med A fra S&P og tilsvarende fra Fitch og Moodys, (eller tilsv. kredittvurdering for sertifikater).
 • Obligasjoner med fortrinnsrett/covered bonds med kredittvurdering A+ til og med A
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av private norske utstedere med kredittvurdering AA+ til og med A
 • Andeler i verdipapirfond som ikke faller inn under kategori 1

Kategori 4

 • Obligasjoner med fortrinnsrett fra norske utstedere uten kredittvurdering eller med kredittvurdering A- eller lavere
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av private norske utstedere med kredittvurdering A- til og med BBB-

ABS avkortes med 15 prosent uavhengig av løpetid.

3.2 Tilleggsavkortinger

Verdien av verdipapirer pålydende annen valuta enn norske kroner avkortes med 6 prosentenheter i tillegg til satsene i tabellen.

Verdien av obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av et selskap i samme konsern eller som er tilknyttet selskap til sikkerhetsstiller avkortes med 5 prosentenheter i tillegg til satsene i tabellen.

3.3 Bruk av pålydende verdi

Dersom Norges Bank ikke har tilstrekkelig kursinformasjon om verdipapirer [registrert i utenlandsk verdipapirsentral], fastsettes verdien med utgangspunkt i pålydende verdi fratrukket en tilleggsavkorting avhengig av obligasjonens kredittvurdering. Tilleggsavkortingen fastsettes slik:

 • 15 prosentenheter for kredittvurdering AAA fra S&P eller Fitch eller Aaa fra Moody's
 • 20 prosentenheter for kredittvurdering AA+, AA eller AA- fra S&P eller Fitch eller Aa1, Aa2 eller Aa3 fra Moody's
 • 30 prosentenheter for kredittvurdering A+ eller A fra S&P eller Fitch eller A1 eller A2 fra Moody's
Publisert 8. september 2015 13:00