Norges Bank

Brev

Høring: Endringer i regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Banks brev av 3. september 2015 til Finanstilsynet.

Norges Bank krever at bankene skal stille sikkerhet for lånopptak. Pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank reguleres av forskrift 25. februar 2009 nr. 240 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. § 9. Etter § 9 tredje ledd kan Norges Bank fastsette nærmere regler for verdifastsettelsen og avkortningen av pantsatte aktiva. Gjeldende retningslinjer er publisert i Norges Banks rundskriv nr. 1/ 2012.

Retningslinjene skal begrense Norges Banks risiko og samtidig legge til rette for at bankene har tilstrekkelig låneadgang. Risikoen begrenses ved at kun papirer av god kvalitet godtas og ved at markedsverdien av pantsatte verdipapirer avkortes ved beregning av låneadgangen.

Norges Bank foreslår nå nye retningslinjer som er mer oversiktlige og har en bedre struktur. Praktisk informasjon og rutiner ved pantsettelse tas ut av retningslinjene. Denne type informasjon vil være tilgjengelig på Norges Banks nettsider. Avsnittene i retningslinjene nummereres for å gjøre det lettere med henvisninger. Endringene vil gjøre det enklere for brukerne å sette seg inn i regelverket.

I tillegg til forenklingene gjøres det noen mindre endringer i retningslinjene.

Endringene skal gjelde fra 11. januar 2016.

Endringer i retningslinjene

Med dagens retningslinjer kan en bank ikke pantsette mer enn 20 prosent av utestående volum av Asset Backed Securities og verdipapirer i fremmed valuta med privat utsteder. Dette kravet reduserer risikoen for store prisutslag hvis Norges Bank ved realisasjon må selge hele, eller store deler av utestående volum av et verdipapir. Norges Bank foreslår å la denne begrensningen gjelde alle typer verdipapirer og fondsandeler, med unntak av norske statspapirer.

Verdipapirer eller utstedere må i dag ha tilfredsstillende kredittvurdering fra én av de tre store kredittvurderingsbyråene. I praksis betyr det at den beste kredittvurderingen blir avgjørende. Krav til kredittvurdering er særlig viktig for å redusere risikoen knyttet til utenlandske verdipapirer. Erfaringer fra markedsuroen de siste årene viser at det kan ta tid før nedgraderinger er gjennomført av alle byråene. For å fange opp eventuelle nedgraderinger raskere foreslår Norges Bank å legge nest beste kredittvurdering til grunn, dersom det foreligger flere kredittvurderinger.

Verdifastsettelsen av et pantsatt verdipapir i utenlandsk valuta gis i dag en ekstra avkorting. De siste årene har valutakursene svingt mer enn det er tatt høyde for i avkortingsreglene. Avkortingen for verdipapirer i utenlandsk valuta vil bli økt med 1 prosentenhet, til 6 prosent.

Gjennom korrespondentbankavtalene mellom de skandinaviske sentralbankene har Norges Bank godtatt verdipapirer som er pantsatt i Euroclear Sweden og VP Securities Danmark som sikkerhet. Ordningen har vært lite brukt de to siste årene, og avtalene er under avvikling. Retningslinjene vil bli endret i samsvar med dette.

Bankene har i dag pantsatt verdipapirer for om lag 250 milliarder kroner. De foreslåtte endringene vil ha begrenset konsekvens for bankenes låneadgang.

Vi ber om merknader til forslaget innen 15.10.2015.

Med hilsen

Kristin Gulbrandsen, Direktør

Olav A. Bø, Direktør

Publisert 8. september 2015 13:00
Publisert 8. september 2015 13:00