Norges Bank

Brev

Attestasjonsoppdrag – operasjonell risikostyring i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland 2012

Tilsynssekretariatets brev av 29. november 2012 til Finansdepartementet

I henhold til tilsynsplan fastsatt av Norges Banks representantskap for 2012, er det gjennomført et attestasjonsoppdrag som dekker rammeverket for risikostyring og kontroll av eiendomsinvesteringer. Utformingen av oppdraget bygger blant annet på innspill fra Finansdepartementet, jf brev fra departementet av 19. desember 2012 og brev fra tilsynssekretariatet av 29. februar 2012. Representantskapet behandlet rapporten i møte den 15. november 2012 og godkjente at rapporten oversendes Finansdepartementet og blir offentliggjort på bankens hjemmeside. Rapporten følger vedlagt.

Attestasjonsoppdraget er utført av Deloitte AS i samråd med tilsynssekretariatet. Oppdraget følger mal fra tidligere attestasjonsprosjekter som har hatt fokus på operasjonell risikostyring i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Til orientering er attestasjonsoppdraget med fokus på styring og kontroll av sikkerhet i IT-infrastruktur i prosess.

Tilsynssekretariatet arbeider nå med tilsynsplanen for 2013. I samsvar med etablert praksis vil vi legge opp til en dialog med departementet om eventuelle innspill til planen.

 

Med hilsen

Svenn Erik Forsstrøm, Direktør

Mats L. Pedersen, Fagdirektør

 

Kopi: Riksrevisjonen

Vedlegg: Attestasjonsrapport om eiendomsinvesteringer (pdf, 2 MB)

Publisert 30. november 2012 11:30