Norges Bank

Brev

Avskaffelse av øvre grense for størrelsen på Bankenes sikringsfond

Norges Banks brev av 2. august 2012 til Finansdepartementet

Finansdepartementet ber i brev av 11. mai 2012 om merknader til forslag om å endre Banksikringslovens § 2-7 slik at medlemsbankene i Bankenes sikringsfond betaler avgift til fondet hvert år, dvs. også når fondet er større enn minstekravet.

Norges Bank er enig i forslaget. Det vises til vårt brev av 12. september 2008 til Finansdepartementet, hvor Norges Bank uttalte at avgift til sikringsfondet må betales selv om fondet er større enn lovens minstekrav.

Fondets størrelse bør ses i lys av EU-kommisjonens fremlagte forslag til kriseløsingsdirektiv (artikkel 99), hvor fondet kan måtte bidra med midler selv om en krisebank drives videre, i tilfeller hvor bankens tap er såpass store at usikret gjeld må skrives ned. Da må sikringsfondet betale inn til banken et beløp tilsvarende det fondet hadde tapt dersom banken i stedet ble avviklet i tråd med vanlige insolvensbestemmelser. Direktivforslaget vil, dersom det blir vedtatt, øke betydningen av et stort fond.

 

Med hilsen

 

Amund Holmsen

Arild J. Lund

Publisert 3. august 2012 14:15