Norges Bank

Brev

Høring – maksimal beregningsrente i livsforsikring etter 1. januar 2013

Norges Banks brev av 18. juni 2012 til Finanstilsynet.

Vi viser til Finanstilsynets brev av 4. juni 2012. I høringsnotatet ber Finanstilsynet om synspunkter på følgende forslag:

Høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende for nye livsforsikringskontrakter og ved beregning av premier og tilhørende forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer, skal være 2,0 prosent fra 1. januar 2013.

Høyeste tillatte beregningsrente skal fastsettes med forsiktighet og ikke overstige 60 prosent av rentesatsen for norske statsobligasjonslån. Med utgangspunkt i det faktiske rentenivået for statsobligasjoner drøfter høringsnotatet også om beregningsrenten heller burde settes ned til 1,5 prosent. En nedsettelse fra 2,5 til 2 prosent fastholdes imidlertid for å unngå for store skift i premiegrunnlaget – høyeste tillatte beregningsrente ved tegning av nye kontrakter har vært 3 prosent siden 1994, 2,75 prosent fra 2006 og 2,5 prosent fra 2011.

En reduksjon i beregningsrenten vil medføre økte premier for forsikringstakerne i nye og eksisterende ordninger. Fremtidige utbetalinger fra pensjonsinnretningene vil i større grad måtte sikres gjennom premieinnbetalinger og i mindre grad gjennom avkastningsresultatet i pensjonsinnretningene. I høringsnotatet anslås det at forslaget vil medføre en premieøkning i privat sektor på 12-14 prosent og i kommuner (og "andre offentliglignede institusjoner") på om lag 11 prosent.

Norges Bank legger vekt på at den høyeste tillatte beregningsrenten bør reduseres av soliditetsmessige årsaker og støtter forslaget om at den skal være 2,0 prosent fra 1. januar 2013.

 

Med hilsen

Amund Holmsen

Arild J. Lund

Publisert 19. juni 2012 16:15