Norges Bank

Brev

Høring – lovfestet forbrukeransvar for Finanstilsynet (eventuell endring av finanstilsynsloven)

Norges Banks brev av 1. juni 2012 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 27. mars 2012 der departementet foreslår en endring i finanstilsynsloven § 3 første ledd for å gi Finanstilsynet et tydeligere lovfestet ansvar for å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter i finansmarkedene. En lovendring i tråd med forslaget vil etter departementets vurdering ikke innebære noen realitetsendring av betydning.

Norges Bank har ingen merknader til forslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 4. juni 2012 09:30