Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør)

Norges Banks brev av 6. februar 2012 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 4. november 2011 vedlagt Finanstilsynets forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften. Forslaget omhandler regulering av oppgjør og behandling av klientmidler ved eiendomshandler og bygger på innspill fra to høringsrunder i 2009 og 2010.

Norges Bank vil ut fra sitt virkefelt ikke gi merknader til de konkrete forslagene til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften.

Vi vil imidlertid støtte Finanstilsynet som i høringsnotatet (side 7-8) peker på behovet for å tilpasse reglene for innskuddsdekning i banksikringsloven slik at boligkundene har sikkerhet for sine innskudd i perioden disse er på meglers klientkonti. Etter Finanstilsynets vurdering vil den enkelte boligkunde etter dagens regler bare oppnå dekning under banksikringsfondet dersom beløpet er holdt på særskilt bankkonto lydende på den enkelte boligkundens navn.

Finanstilsynet viser til at Danmark har vedtatt en sikringsordning som innebærer at fondet dekker fullt ut kjøpesummen for boligeiendom. Norges Bank støtter Finanstilsynet i at det bør vurderes å innføre en lignende ordning i Norge.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 7. februar 2012 09:00