Norges Bank

Brev

Høring – ny samleforskrift til verdipapirfondloven

 Norges Banks brev av 31. mars 2011 til Finansdepartementet.

 Vi viser til Finansdepartementets brev av 28. januar 2011 med forslag til konsolidering av forskriftsregelverket for verdipapirfond, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av Finanstilsynet. Forslaget bygger delvis på forslag fra arbeidsgruppens første rapport om forslag til ny verdipapirfondlov og samleforskrift, som var på høring i 2010, og delvis på rettsakter (nivå 2-regulering) vedtatt av EU-kommisjonen til nærmere teknisk gjennomføring av direktivet om verdipapirfond (UCITS IV). 

Arbeidsgruppen har utarbeidet lov- og forskriftsendringer som åpner for at norske verdipapirfond skal kunne etablere andelsklasser og har foreslått nærmere regler om hvordan andelsklasser bør reguleres. Norges Bank har ingen merknader til forslaget og viser for øvrig til vår høringsuttalelse 1. oktober 2010 der vi støttet forslaget fra arbeidsgruppens flertall om å åpne for andelsklasser.

Arbeidsgruppen har videre foreslått bestemmelser om klargjøring av definisjoner av hvilke eiendeler UCITS-fond kan investere i. Forslaget er basert på EUs ”definisjonsdirektiv” og Finanstilsynets forslag om gjennomføring av direktivet, som var på høring i 2008. Norges Bank ga i sin høringsuttalelse 24. september 2008 uttrykk for at et verdipapirfond bør ha anledning til å påta seg kredittrisiko gjennom både å kjøpe og selge kredittderivater. Vi tar til etterretning at arbeidsgruppen i sitt forslag nå har lagt til grunn at definisjonsdirektivet må forstås slik at et verdipapirfond både kan overføre kredittrisiko gjennom å kjøpe kredittderivat og påta seg kredittrisiko gjennom å utstede (selge) kredittderivat. Arbeidsgruppen legger til grunn at kredittderivater omfattes av arbeidsgruppens forslag til § 7-4 i ny verdipapirfondlov.

Norges Bank har for øvrig ingen merknader.

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 13. april 2011 12:00