Norges Bank

Brev

Høring – endringer i prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet

Norges Banks brev av 30. september 2011 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 29. juni 2011 vedlagt høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet, der det foreslås endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften som følge av endringer i prospektivdirektivet (2003/71/EC) og rapporteringsdirektivet (2004/109/EC). Prospektdirektivet stiller krav til prospekt ved offentlig tilbud om tegning og kjøp av omsettelige verdipapirer og opptak til notering på regulert marked.

Endringene i direktivene medfører redusert prospektplikt blant annet ved at grensen for prospektplikt økes fra 2,5 til 5,0 millioner euro. Formålet er å redusere administrative forpliktelser for utsteder og tilrettelegger. Det er lagt til grunn at endringene ikke skal gå på bekostning av formålet med prospektreglene, herunder hensynet til investorbeskyttelse og et velfungerende marked.

Norges Bank støtter høringsforslaget om gjennomføring av direktivendringene. Vi ser som positivt at definisjonen av ”profesjonell investor” samordnes med definisjonen i MiFID.

Når det gjelder grensen for prospektplikt for prospekt som ikke er underlagt EØS-kravene (nasjonale prospekt), er vi enig med Finanstilsynet i at beløpsgrensen bør økes. Vi har imidlertid ikke tatt stilling til hva som bør være en hensiktsmessig beløpsgrense.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 3. oktober 2011 15:00