Norges Bank

Brev

Svar på krav om innsyn i referatene fra Norges Banks rentemøter

Norges Banks brev til Vegard Førland Venli av 30. september 2011.

Norges Bank mottok 23. september 2011 din e-post med begjæring om fullt innsyn i referatene fra de siste tre rentemøtene i Norges Bank, med alle tilhørende vedlegg. Dette er rentemøtene 22. juni, 10. august og 21. september 2011.

Norges Bank har de senere årene tatt steg i retning av økt åpenhet rundt rentebeslutningene. De vesentlige dokumentene knyttet til rentemøtene blir i dag offentliggjort. Hovedstyrets pengepolitiske strategi har vært offentlig siden 2003, og banken har siden 2005 lagt fram sin egen prognose for styringsrenten. Sentralbanksjefens eller visesentralbanksjefens innledning til rentemøtet blir lagt fram sammen med rentebeslutningen. I «Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen» fremgår det hvilke momenter som har vært avveid og hva hovedstyret besluttet. Der fremgår det også hvilke alternative rentebeslutninger hovedstyret har vurdert. Samtidig publiseres et notat som oppsummerer ny informasjon siden forrige pengepolitiske rapport. Siden mars i år inneholder Pengepolitisk rapport avsnittet Hovedstyrets vurdering (1). Der gis blant annet en oppsummering av momenter som hovedstyret har lagt vekt på i sin drøfting av pengepolitikken i de forberedende møtene til sitt vedtak om pengepolitisk strategi (2) .

Etter offentleglova § 13 kan det ikke gis innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt. I sentralbankloven § 12 heter det blant annet i første ledd at ansatte i Norges Bank ”plikter å hindre at andre får adgang til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om bankens … forretningsmessige forhold”. Opplysninger om hovedstyrets rentebeslutninger er omfattet av denne bestemmelsen, og er således underlagt taushetsplikt. For opplysninger undergitt taushetsplikt gjelder at taushetsplikten bortfaller etter 60 år, jf. forvaltningsloven § 13 c) siste punktum.

Etter sentralbankloven § 12 fjerde ledd kan likevel bankens hovedstyre gjøre unntak fra taushetsplikten for bankens egne forretningsmessige forhold. I medhold av denne bestemmelsen besluttet hovedstyret i Norges Bank i møte 26.4.2000 at ”taushetsplikt for opplysninger om avstemming og protokollering i Hovedstyret om pengepolitiske beslutninger bortfaller etter 12 år om ikke annet bestemmes i det enkelte tilfelle”. I forretningsordenen for Norges Banks hovedstyre heter det derfor i § 16 om offentlighet at ”[p]rotokollene fra hovedstyrets rentemøter, jf. § 13, er offentlige etter 12 år” jf. annet ledd.

Innsyn i (protokoller eller deler av protokoll med) opplysninger om rentebeslutninger vil derfor – etter begjæring om det – bli gitt med virkning fra første rentemøte etter vedtaket 26. april 2000, som ble holdt 10. mai 2000. Innsyn vil således kunne gjennomføres fortløpende fra 10. mai 2012.

Jeg vil her vise til at Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 81 (2002-03) Om lov om endringer i sentralbankloven mv. drøftet spørsmålet om offentliggjøring av referat fra møter i pengepolitiske beslutningsorganer. Departementet valgte å ikke fremme forslag om en regelmessig offentliggjøring av referatene. I innstillingen fra Finanskomiteen ved lovbehandlingen i 2003 ble det også vist til sentralbankloven § 12, og det ble uttalt at ”[r]entebeslutninger og diskusjoner som leder frem til slike, regnes som forretningsmessige forhold”, se Innst.O. nr. 101 (2002-2003) side 11. Norges Bank har her fulgt opp lovgivers standpunkt.

Selv om de vesentligste dokumentene i forbindelse med rentebeslutninger i dag offentliggjøres, vil dokumenter som legges fram for hovedstyret til rentemøtene i utgangspunktet være organinterne dokumenter etter offentleglova § 14. Slike dokumenter kan derfor unntas fra offentlighet. For de ikke taushetsbelagte opplysningene gjelder at Norges Bank vil vurdere om det skal gis merinnsyn, jf. offentleglova § 11. Opplysninger i dokumentene som er underlagt taushetsplikt kan det under ingen omstendighet gis innsyn i.

I tillegg til dokumentene nevnt over, mottar hovedstyret interne notater fra Norges Bank Pengepolitikk med vurderinger av utviklingen i norsk og internasjonal økonomi samt utviklingen i rentemarkedet og kronekursen. Ved utsendelse til hovedstyret er de gradert og stemplet FORTROLIG iht. beskyttelses-instruksen § 4, jf. offentleglova § 13 første ledd og jf. sentralbankloven § 12 første ledd.

Samtlige opplysninger i notatene er underlagt taushetsplikt iht. sentralbankloven § 12 første ledd, og dokumentene unntas således fra innsyn, jf. offentleglova § 13 første ledd. Begrunnelsen for at de er underlagt taushetsplikt er at notatene i sin helhet inneholder markedssensitive opplysninger, som må anses å omfattes av uttrykket ”bankens forretningsmessige forhold”.

Sentralbanksjefen legger i rentemøtet frem et internt dokument med vurderinger, tilråding til rentevedtak i hovedstyret og forslag til hovedstyrets begrunnelse. Ved fremleggelsen er det gradert og stemplet STRENGT FORTROLIG iht. beskyttelsesinstruksen § 4, jf. offentleglova § 13 første ledd og jf. sentralbankloven § 12 første ledd. Dette dokumentet unntas fra innsyn som organinternt dokument med hjemmel i offentleglova § 14 første ledd. Norges Bank har vurdert om det ut fra offentleglova § 11 likevel skal gis helt eller delvis innsyn i dokumentet ”Norges Banks styringsrente”. Beskyttelsen av organinterne dokument i offentleglova § 14 skal verne og understøtte den åpne interne diskusjon og drøfting før et vedtak treffes. Helt eller delvis innsyn i dette notatet vil virke skadelig for hovedstyrets åpne drøfting av rentevedtak. Behovet for unntak veier her tyngre enn hensynet til offentlig innsyn. Hovedstyret mottar også Finansdepartementets referat fra møter mellom departementet og Norges Bank før rentemøter. Dette dokumentet er unntatt fra innsyn i sin helhet med hjemmel i offentleglova § 15 tredje ledd.

Videre mottar hovedstyret en figurpakke som viser utviklingen i makroøkonomiske størrelser og markedsdata. Figurpakken sendes til hovedstyret i forkant av et rentemøte. Dokumentet er organinternt og kan unntas fra innsyn med hjemmel i offentleglova § 14. Norges Bank har vurdert om det ut fra offentleglova § 11 likevel skal gis helt eller delvis innsyn i figurpakken og kommet til at det kan gis delvis innsyn. Den delen av figurpakken det ikke gis merinnsyn i, inneholder informasjon som kan være markedssensitiv. Figurpakkene fra de tre siste rentemøtene vedlegges som PDF-fil og inneholder informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som Statistisk sentralbyrå.

Det følger av redegjørelsen ovenfor at vesentlige dokumenter som omfatter hovedstyrets drøfting, vedtak og pengepolitiske strategi er lett tilgjengelig på Norges Banks nettsider, og videre at innsynsbegjæringen er avslått for enkelte dokumenters vedkommende. Avgjørelsen kan i det omfang innsyn er avslått påklages til Finansdepartementet, jf. offentleglova § 32. Klagen skal i så fall i første omgang fremsettes for Norges Bank.

Med vennlig hilsen

Mette Fossum Beyer
Kommunikasjonsdirektør (Fung.)

 

Vedlegg

Fotnoter

1) Se Pengepolitisk rapport nr. 1 og 2 2011.
2) Se også rapporten The Monetary Policy Report process in Norges Bank, av 16. desember 2010.

Publisert 30. september 2011 16:30