Norges Bank

Brev

Høring - Videreføring av overgangsregler i kapitalkravsforskriften

Norges Banks brev av 25. november 2011 til Finansdepartementet.

En overgangsbestemmelse i kapitalkravsforskriften, også kalt Basel I-gulvet, sikrer at banker ikke kan ha mindre ansvarlig kapital enn 80 prosent av kravet som gjaldt under Basel I-regelverket. Basel I-gulvet gjelder nå ut 2011. I EU-kommisjonens forslag til CRD IV videreføres Basel I-gulvet frem til de nye minstekravene til kapitaldekning gjelder fullt ut 1. januar 2016. Fordi CRD IV først skal innføres fra 1. januar 2013, vil det bli et midlertidig opphold i Basel I-gulvet i 2012. Å tillate midlertidig reduksjon i bankenes kapital i 2012 er uheldig ut fra hensynet til finansiell stabilitet, samt kontinuiteten i regelverket. Norges Bank støtter derfor forslaget om at overgangsbestemmelsen i kapitalkravsforskriften forlenges med virkning utover 1. januar 2012.

Basel I-gulvet skal hindre for sterk reduksjon i kravet til bankenes kapital, når bankene tar i bruk de lavere risikovektene som følger av overgangen til egne modeller for beregning av kapitalbehovet (IRB-modeller). Det nye Basel III-regelverket, som CRD IV implementerer, stiller strengere kapitalkrav. Økningen i kapital blir likevel begrenset fordi beregningen av risikovekter ikke endres for de viktigste eiendelene i norske banker, blant annet boliglån som har lave IRB-risikovekter. Finansdepartementet varslet i Nasjonalbudsjettet 2012 at de vil vurdere skjerpede krav til IRB-modellene for å styrke kapitalkravet knyttet til boliglån. Norges Bank støtter dette. Med økte risikovekter vil bankene måtte holde mer kapital. Det vil gjøre det mindre sannsynlig at sikkerhetsmekanismer som Basel I-gulvet blir bindende. I tillegg bør det til enhver tid være slike sikkerhetsmekanismer som hindrer at kapitalnivået i IRB-bankene blir for lavt. I Basel III-regelverket vil det foreslåtte minstekravet til egenkapitalandel uten risikovekting (leverage ratio) kunne være en sikkerhetsmekanisme. Norges Bank foreslår derfor at Basel I-gulvet holdes gjeldende inntil det foreslåtte minstekravet til egenkapitalandel er på plass.

 

Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Arild J. Lund

 

Kopi: Finanstilsynet

Publisert 25. november 2011 14:15