Norges Bank

Brev

Høring. Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål

Norges Banks brev av 25. mai 2011 til Justisdepartementet.

Norges Bank mener EU-kommisjonens direktivforslag kan bidra til å styrke finansiell stabilitet i EU/EØS-området. Forslaget gir regler for ansvarlig kredittgiving som reduserer mulighetene for at boliglånstakere tar opp større lån enn de kan betjene.

Norges Bank mener imidlertid at direktivet tydeligere må slå fast at nasjonale retningslinjer for utlånspraksis for boliglån gjelder for alle som tilbyr boliglån (1) i det nasjonale markedet, inkludert utenlandske filialer og grensekryssende lån (for eksempel lån direkte fra en bank etablert i annet EU/EØS-land). Det er flere grunner til dette. Forskjeller i makroøkonomien og i bolig- og boliglånsmarkedene innad i EU/EØS-området gjør at ulik regulering i ulike EU/EØS-land kan være nødvendig. (2) Grensekryssende lån kan bli vanligere, blant annet fordi direktivforslaget gjør det enklere for kredittformidlere å formidle lån over landegrenser. I tillegg har nasjonale myndigheter i EU/EØS vist økt interesse for å benytte såkalte makrotilsynsvirkemidler som for eksempel retningslinjer for utlånspraksis for boliglån. Hvis ikke slike retningslinjer gjelder for alle i det samme markedet, kan retningslinjene gi skjeve konkurranseforhold og ha dårlig effekt som makrotilsynsvirkemiddel.

Det må derfor tas inn en bestemmelse i direktivet, for eksempel i kapittel 5 ”Creditworthiness assessment”, om at nasjonale retningslinjer skal gjelde også for boliglån fra utenlandske filialer og grensekryssende lån. I tillegg bør betydningen av at vertslandets nasjonale retningslinjer skal gjelde, kommenteres i fortalens punkt 24 der det i direktivforslaget heter ”Member States may issue guidance on the method and criteria to assess a consumer’s creditworthiness, for example by setting limits on loan-to-value or loan-to-income ratios.”

Direktivet bør også etablere en klageadgang for tilfeller der utenlandske filialer eller grensekryssende boliglånsytere ikke følger nasjonale retningslinjer i vertslandet. Artikkel 22 i direktivforslaget gir en klageadgang i European Banking Authority (EBA) for forhold som berører grensekryssende kredittformidlere, men ikke grensekryssende kreditorer.

  

Med hilsen

Arild J. Lund

Henrik Borchgrevink

Fotnoter

1) Se Finanstilsynets retningslinjer http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2010/1_kvartal/Rundskriv_11_2010.pdf

2) EU-kommisjonen oppgir selv nasjonale ulikheter som grunn for at det foreslås et direktiv og ikke en regulering, se side 9 i EU-kommisjonens høringsnotat.

Publisert 25. mai 2011 15:00