Norges Bank

Brev

Høring – diverse endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften, verdipapirregisterloven og finanstilsynsloven

Norges Banks brev av 16. mars 2011 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 15. desember 2010 vedlagt Finanstilsynets høringsnotat med forslag til endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften, verdipapirregisterloven og finanstilsynsloven.

I høringsnotatet foreslås det blant annet endringer i verdipapirhandellovens regler om motregning av derivatkontrakter, samt unntak fra reglene om primærinnsideres meldeplikt når det gjelder market maker-virksomhet i egne aksjer. Videre foreslås det enkelte mindre endringer/presiseringer i verdipapirforskriftens regler om tilbudsplikt. Det foreslås dessuten en endring i verdipapirregisterloven, slik at Økokrim gis elektronisk tilgang til verdipapirregisteret. Videre foreslås det endringer i finanstilsynsloven § 9 om utligning av utgifter for tilsyn med overholdelsen av de alminnelige bestemmelsene i verdipapirhandelloven.

Norges Bank støtter forslaget om å utvide anvendelsesområdet for motregningsreglene i verdipapirhandellovens (vphl.) kapittel 14 til å gjelde for alle derivater som er definert som finansielle instrumenter etter vphl. § 2-2 femte ledd. De derivatene som etter dagens lovgivning ikke er omfattet av motregningsreglene, er derivater som har verdipapirer som underliggende, slik som gjenkjøpsavtaler på omsettelige verdipapirer, og opsjoner og terminer på obligasjoner, aksjer og indekser. Norges Bank deler Finanstilsynets syn om at de samme hensyn gjør seg gjeldende for disse derivatene som for de derivatene som i dag omfattes av motregningsreglene etter vphl. § 14-1. Motregning bidrar til å redusere risiko og kostnader for aktørene, i tillegg til at likviditetsbehovet i oppgjøret reduseres, og vil ha positive virkninger for finansiell stabilitet.

Norges Bank har ingen merknader til de øvrige forslagene.         


Med hilsen


Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 17. mars 2011 13:48