Norges Bank

Brev

Høring – offentliggjøring av delårsregnskap på internett

Norges Banks brev av 4. mars 2011 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 3. desember 2010 med Finanstilsynets forslag til endringer i § 9-4 i årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike og § 6-4 i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, slik at det innføres et krav om at selskapene skal publisere delårsregnskap på internett.

De fleste finansinstitusjonene offentliggjør i dag både årsregnskap og delårsregnskap på internett på frivillig basis. De foreslåtte forskriftsendringene sikrer at samtlige finansinstitusjoner må publisere delårsregnskapet på internett. Det bidrar til at delårsregnskap for alle institusjonene blir gjort tilgjengelig på en enkel måte for investorer, kunder og andre brukere av regnskapsinformasjon. Norges Bank støtter derfor forslaget. Vi har imidlertid følgende merknader:

- Etter Norges Banks syn bør det vurderes å innføre et krav om at også årsregnskapet skal publiseres på internett, slik at det blir tilgjengelig på en enkel måte på lik linje med delårsregnskapet.

- Det er i dag et betydelig antall utenlandske banker og andre finansinstitusjoner som driver virksomhet i Norge gjennom filial. Etter § 1-1, første ledd, nr. 5 i årsregnskapsforskriften for banker er filialer i Norge av utenlandske banker unntatt fra årsregnskapsforskriftens kapittel 9 om delårsregnskap. Den foreslåtte forskriftsendringen vil således ikke omfatte filialer. Videre fremgår det av regnskapsloven § 8-1, annet ledd at årsregnskapet for filialer i Norge av utenlandske foretak ikke er offentlig. 

Filialer av utenlandske banker skal imidlertid offentliggjøre nærmere angitte opplysninger om filialens virksomhet for statistisk bruk i henhold til § 9 i forskrift av 2. mai 1994 om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen EØS (filialforskriften). Finanstilsynet kan gi nærmere regler om hvordan offentliggjøring skal skje. Etter Norges Banks syn bør det vurderes å innføre krav om at filialene skal publisere regnskapsopplysningene nevnt i filialforskriftens § 9 på internett.
  


Med hilsen


Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 8. mars 2011 09:19