Norges Bank

Brev

Høring – vurdering av behov for 50-øremynten

Norges Banks brev av 23. august 2010

Norges Bank har ansvar for å utstede sedler og mynter og skal påse at dette gjøres på en måte som fremmer et effektivt betalingssystem.  Dette innebærer bl.a. en hensiktsmessig valørinndeling av seddel- og myntrekken. Norges Bank fastsetter valørinndelingen jf. sentralbanklovens (sbl) § 13 samt hvorvidt sedler og mynter skal tas ut av omløp / trekkes tilbake, jf. sbl § 15.

Norges Banks vurdering er at 50-øren ikke lenger sirkulerer som en ordinær betalingsmynt. Den brukes av butikker for å gi igjen veksel, mens kundene i stor grad legger mynten til side i stedet for å bruke den ved senere betalinger. Dette betyr at Norges Bank årlig må produsere et stort antall 50-øremynter til tross for at det er mer enn tilstrekkelig antall mynter i omløp. Årlig netto utgang av 50-øremynt fra Norges Bank har de siste årene vært mellom 15 og 22 millioner stk.

Statistikk viser at 50-øren i langt mindre grad enn de større valørene og noe mindre enn 1-kronen, sirkulerer via sentralbanken. Inn- og utgang via sentralbanken vil imidlertid ikke gi et fullstendig bilde av sirkulasjonsmønsteret, da det fra og med 2005 er foretatt endringer i depotstruktur og Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank. Endringene er gjort for å tydeliggjøre sentralbankens grossistrolle i kontantforsyningen og det er nå færre og større transaksjoner via Norges Bank, og flere og mindre via private kontantdepoter. Dette endrer imidlertid ikke hovedbildet av sirkulasjonsmønsteret for 50-øremynten. Et bortfall av 50-øren vil ventelig ikke å få særlig stor innvirkning på behovet for andre myntvalører med unntak av en viss vekst i 1-kroner.

For Norges Bank vil et bortfall av 50-øren føre til at seigniorage fra denne valøren faller bort.  Samtidig vil sentralbankens kostnader til innkjøp, lagerhold og transport bli redusert. Nettoeffekten vil være begrenset og bør uansett ikke tillegges vekt slik ansvaret til Norges Bank er definert.

Lagerholds- og transportkostnader knyttet til 50-øren for banker og andre aktører antas å utgjøre et ikke uvesentlig beløp. I tillegg kommer kostnader til automateiere og –driftere som følge av at automatene må kunne håndtere  denne valøren. Disse kostnadene vil bli redusert, eventuelt falle helt bort dersom 50-øren tas ut av myntrekka. Norges Banks vurdering er at en tilbaketrekking av 50-øren vil gi lavere samfunnsmessige kostnader, uten at det går ut over effektiviteten i betalingssystemet.

En tilbaketrekking av 50-øren vil bety at avrundingsreglene ved kontante betalinger må endres, slik at beløp må avrundes til nærmeste krone og ikke til nærmeste 50-øre som i dag. Norges Bank vurderer at dette ikke vil føre til økt prisstigning. Det er kun sluttbeløpet ved kontante betalinger som skal avrundes, og ikke prisen på den enkelte vare. Elektroniske betalinger påvirkes ikke av en myntinndragning.

Det kan nevnes at Sveriges Riksbank har foretatt en vurdering av behovet for sin 50-øremynt. Konklusjonen ble at mynten opphører å være tvungent betalingsmiddel fra 30.9.2010.

På denne bakgrunn vil Norges Bank foreslå at 50-øremynten settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel. Vi ber om synspunkter på dette forslaget, herunder behovet for 50-øren som betalingsmiddel og nødvendig avviklingsperiode ved eventuell beslutning om tilbaketrekning. En eventuell tilbaketrekning vil bli kunngjort ved forskrift ett år før mynten opphører å være tvunget betalingsmiddel, jf. sbl § 15.

Synspunkter sendes Norges Bank v/ FST/Kontante betalingsmidler, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo, innen 15.10.2010.
                                                               


Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Trond Eklund

Vedlegg: Liste over høringsinstanser:

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Posten Norge AS
 • NSB
 • Ruter AS
 • Oslo kommune Trafikketaten
 • EuroPark AS
 • NOKAS
 • Loomis Norge AS
 • Det Norske Myntverket AS
 • Norges Mynthandler Forening
 • Kulturhistorisk museum, UiO (Myntkabinettet)
Publisert 3. september 2010 08:45