Norges Bank

Brev

Høring - forslag til forskrift om krav til innretning av datasystemer for medlemmer av Bankenes sikringsfond

Norges Banks brev til Finanstilsynet 18. mars 2010.

Det vises til deres brev av 16. desember 2009 med forslag til forskrift om krav til innretning av datasystemer for medlemmer av Bankenes sikringsfond. Norges Bank er enig i behovet for en forskrift som kan sette administrasjonsstyret og Bankenes sikringsfond i stand til å foreta en rask og korrekt utbetaling av et beløp tilsvarende sikringsfondets garanti etter at en bank blir satt under offentlig administrasjon.

Det vises i denne forbindelse til våre tidligere merknader til rapporten Administrasjon av banker i krise i brev til Bankenes sikringsfond den 16. november 2006. Der påpekte vi bl.a. at ”en rask utbetaling av det garanterte beløpet er viktig for å bevare publikums tiltro til bankinnskudd og for å hindre spredning av problemer til andre banker. Ideelt sett bør prosedyrene for offentlig administrasjon, herunder utbetaling av garanterte innskudd, være utformet slik at de kan anvendes raskt for alle banker, også de største. Det tilsier en stor grad av automatiske rutiner. Myndighetene bør vurdere å stille krav til bankene om at slike rutiner foreligger”.

Strategiske valg
Etter finanskrisen er myndighetene blitt mer oppmerksomme på behovet for enkle og robuste systemer for utbetaling av garanterte innskudd. Et langvarig brudd i publikums tilgang til bankinnskudd etter en offentlig administrasjon vil i dag ikke være akseptabelt. Hvis innskyterne vet at det tar lang tid før de garanterte innskuddene utbetales, vil ryktedrevne uttak - for eksempel via nettbank - i forkant av en offentlig administrasjon kunne bli store og bidra til å forsere og forsterke problemene. Hvis innskyterne må vente lenge før de får tilgang til sine garanterte innskudd, vil presset for offentlig støtte til banken også raskt bli stort.

EU har i det reviderte innskuddsdirektivet redusert den maksimale utbetalingstiden for garanterte innskudd fra 30 til 20 virkedager. Dette kravet skal være gjennomført innen utgangen av 2010. Kommisjonen skal så legge frem en rapport innen 16. mars 2011 med en vurdering av om den maksimale utbetalingstiden kan reduseres ytterligere (til 10 dager). Med den høye grad av elektronisk betalingsformidling i Norge bør kravet til utbetalingstid være minst like raskt som i sammenlignbare land.  I USA får innskyterne normalt tilgang til garanterte innskudd dagen etter at en bank er stengt. I UK har myndighetene varslet at den maksimale utbetalingstiden vil bli satt til 7 virkedager. Dette bør også være mulig i Norge. Kravene til bankenes datasystemer må tilpasses deretter.

Om Finanstilsynets utkast til forskrift
Ideelt sett bør siktemålet for en ny forskrift være datasystemer som kan sikre innskyterne en nær kontinuerlig tilgang til sine midler ved en offentlig administrasjon. I første omgang bør en utbetalingstid på 7 virkedager for alle banker være et minimumskrav.

I utkast til ny forskrift foreslår Finanstilsynet at bankene skal ha datasystemer som også etter at institusjonen er satt under offentlig administrasjon, kan:

  • produsere saldolister som viser enhver kundes brutto- og nettoposisjon innen 5 virkedager,
  • håndtere overdragelse av et kundeforhold basert på de til enhver tid gjeldende systemer for bankbytte,
  • vise en reskontro over hvilke krav som er dekket ved utbetaling av midler skaffet til veie fra Bankenes Sikringsfond og markere at sikringsfondet har trådt inn i den opprinnelige innskyters krav mot banken, og
  • kapitalisere opptjente renter, avslutte renteberegninger for innlån og sikre fortsatt renteberegning av utlån.

Etter vårt skjønn er det usikkert om Bankenes sikringsfond med disse rutinene vil kunne foreta en tilstrekkelig rask og korrekt utbetaling av de garanterte beløpene etter en offentlig administrasjon. Som Finanstilsynet selv påpeker i høringsnotatet, må rutinene være innrettet slik at utbetaling kan foretas for ”titusenvis, om ikke hundretusener av kundeforhold”. Etter vårt skjønn er det tvilsomt om ”gjeldende systemer for bankbytte” kan håndtere så mange kontoflyttinger på kort tid. Utkastet til forskrift er derfor ikke tilstrekkelig, særlig når vi sammenligner med lignende krav til datasystemer i andre land.  

Rask tilgang er viktig
For å sikre rask tilgang til garanterte innskudd må elektroniske rutiner utvikles, dvs. uten søknadsskjema av noe slag. En overføring av garanterte innskudd til en annen bank vil trolig være den mest hensiktsmessige måten å sikre publikum nær kontinuerlig tilgang til sine midler. Alternative måter å sikre en rask og korrekt utbetaling etter en offentlig administrasjon bør utredes nærmere.

For å sikre rask overføring av et stort antall konti på kort tid må det innføres et standardisert format for innskuddsinformasjon. Elektroniske rutiner vil være helt nødvendige for at også store banker skal kunne tilfredsstille de nye kravene til maksimal utbetalingstid. Norges Bank mener at all nødvendig kontoinformasjon for utbetaling av garanterte innskudd må kunne foreligge i løpet av maksimalt 48 timer etter et vedtak om offentlig administrasjon.

Utviklingen av nye systemløsninger må koordineres med Banklovkommisjonens varslede gjennomgang av sikringsloven slik at nye rutiner for utbetaling eller overføring av garanterte innskudd også kan tilpasses eventuelle nye virkemidler for å håndtere bankkriser.

Det er viktig at forskriften iverksettes raskt, for eksempel innen 1. juli 2010 som antydet i høringsnotatet, slik at bankenes datasentraler og sikringsfondet kan oppfylle kravene i det reviderte innskuddsdirektivet innen utgangen av året. De angitte systemkravene skal være oppfylt for alle medlemmer av Bankenes sikringsfond. For filialer av utenlandske banker som er medlemmer av Bankenes sikringsfond må det dokumenteres rutiner som sikrer tilsvarende rask utbetaling til norske innskytere. Fremdrift og status i saken bør fremlegges for styret i Bankenes sikringsfond innen utgangen av 2010, bl.a. basert på testing av de nye systemene. Finanstilsynet bør via stedlig tilsyn påse at rutinene er riktig etablert.


Med hilsen


Kristin Gulbrandsen

Thorvald Grung Moe

 

Kopi: Bankenes sikringsfond

Publisert 22. mars 2010 15:00