Norges Bank

Brev

Høring – Regler om godtgjørelse i finanssektoren

Norges Banks brev til Finansdepartementet av 15. september 2010.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 25. juni 2010, der det bes om eventuelle merknader til utkast til forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner.

Det er sentralt for finansiell stabilitet at risikoen som tas av finansinstitusjonene er kjent, forstått og i tråd med institusjonenes målsetninger og soliditet. Internasjonalt har det vært tilfeller av godtgjørelsesordninger som har bidratt til at det har blitt tatt for stor risiko for å oppnå kortsiktig gevinst. Det øker sannsynligheten for finansiell ustabilitet. For å styrke finansiell stabilitet og fremme god risikostyring fremmes det i en rekke land regler for godtgjørelse i finanssektoren. Finansdepartementets forskriftsutkast synes å være på linje med regelverket som etableres i EU.

Norges Bank støtter forskriftsutkastet.                


Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Sindre Weme
                                              

Publisert 20. september 2010 14:31