Norges Bank

Brev

Høring – forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift

Norges Banks brev av 1. oktober 2010 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 30. juni 2010 med forslag til ny verdipapirfondlov og tilhørende samleforskrift, blant annet med sikte på å gjennomføre EUs nye direktiv om verdipapirfond (Direktiv 2009/65/EF UCITS IV). Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av Finanstilsynet.

De viktigste endringene knyttet til det nye direktivet gjelder forvaltningsselskapers adgang til å etablere og forvalte verdipapirfond i et annet EØS-land, krav til nøkkelinformasjon som skal tilbys investorer før de kjøper verdipapirfondsandeler, forenklede notifikasjonsprosedyrer ved markedsføring av verdipapirfond over landegrensene, nye regler om sammenslåing av verdipapirfond og utvidet adgang til å plassere et verdipapirfonds midler i et annet verdipapirfond.    

Norges Bank slutter seg til de overordnede og prinsipielle delene i arbeidsgruppens forslag.

Finansdepartementet ber i høringsbrevet om høringsinstansenes merknader til enkelte særskilte bestemmelser. Norges Bank har ingen merknader til de spesifikke punktene om hhv. andelseiermøtets godkjenning av vedtektsendringer, flytting av informasjon fra vedtekter til prospekt og om reglene for markedsføring av utenlandske non-UCITS-fond i Norge. Når det gjelder de øvrige punktene, har vi følgende merknader:

Andelsklasser
Dagens verdipapirfondlov forutsetter at hver andel i et verdipapirfond skal gi de samme rettigheter i fondet. Det eneste unntaket er adgangen til å fastsette differensiert forvaltningsgodtgjørelse. Arbeidsgruppens flertall foreslår at det kan opprettes ulike andelsklasser innen et fond etter nærmere bestemmelser gitt av departementet og at dette utredes nærmere. Mindretallet mener det ikke bør fastsettes slik forskriftshjemmel før saken har vært ytterligere utredet.

UCITS-direktivet gir adgang til ulike andelsklasser, og det er åpnet for dette i flere europeiske land, blant annet i Danmark og England. Adgangen til å etablere ulike andelsklasser kan bidra til mer kostnadseffektiv forvaltning som kan komme andelseierne til gode, samt styrke konkurranseevnen for norsk fondsforvaltning i det europeiske markedet. Samtidig kan en adgang til å etablere andelsklasser kombinert med muligheten til å fusjonere verdipapirfond og unngå å måtte etablere såkalte skyggefond/speilfond, gjøre det lettere å utnytte stordriftsfordeler. Dersom de norske reglene gjøres strengere enn det som er vanlig internasjonalt, vil det kunne medføre en uheldig konkurransemessig ulempe for norske forvaltningsselskap.

Norges Bank støtter på denne bakgrunn flertallets forslag.

Utlån av verdipapirfondets finansielle midler gjennom et verdipapirforetak
Arbeidsgruppens flertall foreslår at forvaltningsselskapers adgang til å låne ut verdipapirfonds finansielle instrumenter gjennom et verdipapirforetak økes fra dagens 5 til 20 % av fondets eiendeler. Mindretallet foreslår at grensen økes til 10 %.

Norges Bank støtter flertallets forslag og viser i den forbindelse til vår høringsuttalelse i brev til Finansdepartementet 16. august 2002, der vi ga uttrykk for at vi ikke så behov for kvantitative begrensninger på utlån av finansielle instrumenter forutsatt at utlånet kun skjer gjennom verdipapirforetak eller oppgjørssentral som mellommann.

Lukkede verdipapirfond
Arbeidsgruppens flertall foreslår at det åpnes for å etablere lukkede verdipapirfond, mens mindretallet er usikre på om det er hensiktsmessig å utvide adgangen til å lukke et fond. 

Norges Bank støtter mindretallet i at det kan stilles spørsmål ved om det bør gis større adgang til å lukke et nasjonalt fond (som ikke er spesialfond) enn det som er tillatt etter reglene for spesialfond, som krever at fondet er åpent for innløsning minst en gang i året. Etter Norges Banks syn bør lukkingsbestemmelsene for spesialfond vurderes utvidet.  

Bestemt krets
Arbeidsgruppens flertall foreslår at det åpnes for etablering av verdipapirfond der andeler i fondet kan tegnes av en bestemt krets av personer, mens mindretallet mener at man ikke bør gjøre unntak fra lovens utgangspunkt om at verdipapirfond består av kapital fra en ”ubestemt krets” av personer.

Norges Bank støtter flertallets forslag og legger i den forbindelse vekt på de argumenter som flertallet har anført i rapporten. 

 

Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 4. oktober 2010 12:25