Norges Bank

Brev

Høring – forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Norges Banks brev til Kredittilsynet 20. august 2009.

Vi viser til Kredittilsynets brev av 23. juni 2009 med forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforskrift som skal erstatte gjeldende forskrift av 26. mai 1995. Forslaget inneholder minstekrav til opplysninger som skal gis i den årlige kontoutskriften som forsikringsselskapene er pålagt å sende til forsikringstaker. I forskriftsutkast legges det vekt på at forsikringstaker skal motta dekkende og forståelig kontoinformasjon om overskudd, avkastnings- og kostnadsforhold ved sin forsikringskontrakt. Samtidig åpnes det for en viss frihet for forsikringsselskapene til å tilpasse kompleksiteten i informasjon til den aktuelle kundegruppe. Kredittilsynet foreslår derfor å gå bort fra kravene i gjeldende regelverk om fast kontooppsett og bestemt terminologi.

Norges Bank støtter Kredittilsynet forslag om at det i forskriften ikke stilles krav om et fast kontooppsett. Forsikringstakerne er en sammensatt gruppe, som består både av privatpersoner, mindre og større foretak, med ulikt informasjonsbehov. Det gjør det vanskelig å lage et felles standardoppsett som er dekkende for alle. Det er imidlertid viktig at det i forskriften stilles klare krav til forsikringsselskapenes opplysningsplikt og at selskapene pålegges et ansvar for å gi god og forståelig informasjon tilpasset den enkelte kundegruppe. Ut fra både forbrukerhensyn og finansiell stabilitet er det viktig at forsikringstaker får dekkende og forståelig informasjon om bl.a. overskudd, avkastning og kostnader ved sin forsikringskontrakt. En oversiktlig og informativ kontoutskrift vil gi forsikringstaker et godt grunnlag for å kunne sammenligne tilsvarende forsikringsprodukter fra andre tilbydere og kan bidra til å legge til rette for markedskonkurranse.

Livs- og pensjonsforsikring i stor grad kompliserte spareprodukter, der det ofte brukes tekniske termer og vanskelig tilgjengelig faguttrykk både i regelverket og i informasjon fra næringen. Det er derfor viktig at forsikringsselskapene er sitt ansvar bevisst og tilstreber å bruke et så enkelt og lettfattelig språk som mulig. Norges Bank antar i den forbindelse at det vil kunne være nyttig om forsikringsbransjen, eventuelt i samarbeid med Kredittilsynet, laget et eksempel/veiledning på en mest mulig forståelig og dekkende kontoutskrift, særlig tilpasset privatpersoners og eventuelt mindre foretaks informasjonsbehov, med sikte på å gjøre dette tilgjengelig for allmennheten. Det kan bidra til å gi forsikringstakerne bedre kunnskap om forsikringskontrakter og sette dem i stand til å vurdere og å forstå den informasjon de skal forvente å få fra sitt forsikringsselskap gjennom den årlige kontoutskriften. 
 
Norges Bank har for øvrig ingen merknader. Vi gjør oppmerksom på at vi ut fra sentralbankens ansvars- og fagområde ikke har funnet det hensiktsmessig å gå nærmere inn i detaljene i høringsforslaget.


Med hilsen


Snorre Evjen

Kari Olsen

Publisert 26. august 2009 09:49