Norges Bank

Brev

Høring – forslag om endringer i verdipapirhandelloven vedrørende andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Norges Banks brev til Finansdepartementet 23. desember 2009.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 23. september 2009 vedlagt høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Finanstilsynet foreslår at investeringstjenester knyttet til andeler i ansvarlig selskaper (ANS) og kommandittselskaper (KS) underlegges krav om tillatelse etter verdipapirhandelloven. Det innebærer at det vil være forbudt for andre enn verdipapirforetak å yte mellommannstjenester knyttet til slike andeler.

Et sentralt formål med forslaget er å bedre investorbeskyttelsen for denne typen produkter.  Det vil bidra til å sikre kvaliteten på de tjenester som tilbys og øke tilliten i markedet.
Det vil også gi en mer helhetlig regulering av de spare- og investeringsprodukter som tilbys i markedet. Norges Bank støtter derfor Finanstilsynets forslag om å innføre konsesjonsplikt for investeringstjenester knyttet til ANS- og KS-andeler.

Norges Bank er videre enig med Finanstilsynet i at konsesjonsplikten kan begrenses til å gjelde tjenester som ytes til ikke-profesjonelle kunder. Overfor profesjonelle investorer foreligger det ikke samme beskyttelsesbehovet som overfor investorer i privatmarkedet. Profesjonelle kunder har i større grad forutsetninger for å ivareta sine interesser og vurdere investeringens risiko.

Finanstilsynet foreslår en såkalt selvstendig utvidelse av konsesjonsplikten i verdipapirhandelloven § 9-1. Tilsynet har imidlertid også vurdert et annet lovteknisk alternativ, men har kommet til at en utvidelse av definisjonen av ”finansielle instrumenter” i verdipapirhandelloven § 2-2 til å omfatte ANS- og KS-andeler, ikke er å anbefale. Dette fordi ”finansielle instrumenter” er et ”koblingsbegrep” som benyttes flere steder i annen lovgivning, blant annet skattelovgivningen og lov om sikkerhetsstillelse. Norges Bank tar til etterretning Finanstilsynets vurdering om at en eventuell utvidelse av definisjonen vil kreve ytterligere utredning.


Med hilsen

Snorre Evjen

Kari Olsen

Publisert 30. desember 2009 08:40