Norges Bank

Brev

Høring: Endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Banks brev til Kredittilsynet 22. oktober 2009

Bakgrunn

Norges Bank fastsetter nærmere vilkår for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank i medhold av § 9 i ”Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.” Gjeldende retningslinjer er gitt i Norges Banks rundskriv nr. 5/2008.

Regelverket skal legge til rette for at bankene har tilstrekkelig låneadgang og samtidig begrense Norges Banks risiko. Risikoen begrenses ved at bare papirer av god kvalitet godtas og ved at låneadgangen er lavere enn markedsverdien på papirene (avkorting).

Kravene til sikkerhet for lån ble midlertidig lempet på i fjor høst for å øke bankenes låneadgang i Norges Bank i en situasjon der private kilder til finansiering tørket ut. De viktigste endringene var at kravene om kredittvurdering, børsnotering og minimum utestående volum for norske verdipapirer ble fjernet. Andeler i norske pengemarkedsfond ble godkjent som sikkerhet selv om fondene investerer i enkelte papirer som ikke er godkjent etter regelverket.

Forholdene ligger nå til rette for å reversere de midlertidige endringene og samtidig gjennomføre enkelte andre endringer i reglene. Lånebehovet vil trolig bli noe mindre enn før fordi antallet årlige terminer for oljeskatt har økt fra to til seks og fordi den strukturelle likviditeten i banksystemet ventes å øke. Samtidig har tilgangen på god pant økt kraftig. Bytteordningen har til nå gitt bankene tilgang til nærmere 230 milliarder kroner i statskasseveksler. Bankene eier i tillegg obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som ikke er benyttet i bytteordningen. De fleste norske banker har tilgang til kredittforetak som kan utstede OMF.

I valget av tidspunkter for innfasing av endringene har vi blant annet lagt vekt på når de to langsiktige F-lånene i Norges Bank løper ut. Mange banker som normalt ikke er lånekunder i Norges Bank, har tatt opp slike lån.

 

Endringer i regelverket

 

Midlertidige endringer reverseres
De midlertidige endringene i regelverket som trådte i kraft høsten 2008, reverseres 15. februar 2012 for verdipapirer som allerede er godkjent som pant. Inntak av nye verdipapirer etter midlertidig regelverk stoppes umiddelbart. Norske OMF kan fortsatt benyttes selv om de ikke er kredittvurdert, men vil få en ekstra avkorting.

Bankkvoten 
I dag kan papirer utstedt av norske banker maksimalt utgjøre 35 prosent av en banks låneadgang. Det er uheldig at pantsetter og pant er fra samme sektor. Verdipapirer utstedt av banker vil derfor fra 15. februar 2012 ikke lenger gi låneadgang. Videre utvides beregningsgrunnlaget for bankkvoten til også å omfatte papirer utstedt av utenlandske banker og andre finansinstitusjoner enn forsikringsselskaper, blant annet fordi den finansielle utviklingen i slike institusjoner samvarierer med utviklingen i norske banker. Samtidig er det en konkurranseulempe for norske banker om deres papirer omfattes av kvoten, mens papirer utstedt av for eksempel svenske og danske banker ikke gjør det. Verdipapirer utstedt av andre norske finansinstitusjoner enn forsikringsselskaper inkluderes også i bankkvoten.

Vi ønsker derfor å gjøre følgende endringer i reglene for bankkvoten:    

  • Grunnlaget for bankkvoten utvides 1. desember 2010 til også å omfatte gjeldspapirer utstedt av utenlandske banker og av andre utenlandske og norske finansinstitusjoner. Papirer utstedt av forsikringsselskaper samt OMF og andre pantesikrede papirer holdes fortsatt utenfor bankkvoten.
  • Bankkvoten reduseres fra 35 til 0 prosent 15. februar 2012.

Økt avkorting
Finansuroen har vist at avkortingen har vært for lav og bør økes. Samtidig ønsker vi å endre utformingen av avkortingssatsene, slik at det i større grad avkortes for likviditets- og kredittrisiko. Vi arbeider med den detaljerte utformingen av avkortingsreglene.

Andre planlagte endringer

  • ”Asset Backed Securities” (ABS-er) må ha AAA i kredittvurdering ved pantsettelse og kan ikke være sikret i næringseiendomslån. En låntaker kan ikke pantsette mer enn 20 prosent av utestående volum av en ABS. Tilsvarende regel gjelder i dag generelt for verdipapirer i fremmed valuta med private utstedere, og innføres nå også for ABS-er i norske kroner. 
  • “Collateralized Debt Obligations” (CDO-er) godtas ikke. 
  • Papirer med ubetinget og ugjenkallelig statsgaranti vil i hovedsak behandles som statspapirer. 
  • Papirer utstedt av regionale og lokale myndigheter eller multilaterale utviklingsbanker godtas som pant forutsatt at de er gitt risikovekt 0 etter kapitaldekningsregelverket. 
  • Statssertifikater med fast rente eller nullkupong (og som ellers oppfyller regelverket) kan etter nærmere vurdering godtas som pant selv om vår dataleverandør ikke kan levere syntetisk kurs.

Disse endringene trer i kraft 1. juni 2010.


Virkning på bankenes låneadgang i Norges Bank

Bankene hadde i september pantsatt verdipapirer som ga en låneadgang i Norges Bank på 235 milliarder kroner. Vi har beregnet hvor mye av denne låneadgangen som ville falle bort dersom de planlagte endringene i retningslinjene var gjennomført med én gang. Det er i beregningen derfor ikke tatt hensyn til at papirer forfaller før endringene trer i kraft. Endringene i bankkvoten innebærer bortfall av låneadgang for 31 milliarder kroner basert på norske bank- og finanspapirer og 32 milliarder kroner i utenlandske bank- og finanspapirer. Ytterligere rundt 14 milliarder kroner faller bort som følge av reversering av midlertidige endringer i regelverket. Virkningen for den enkelte bank vil avhenge av hva slags papirer den i dag har pantsatt. 

Dette er en statisk analyse. Vi mener at redusert lånebehov, lang varslingstid og fremfor alt en meget kraftig økning i tilgjengelig pant av god kvalitet, gjør at bankene har mulighet til å opprettholde en tilstrekkelig låneadgang til at betalingsoppgjørene og likviditetspolitikken kan gjennomføres.


Vi ber om merknader til de planlagte endringene innen 1. desember 2009.

Tilsvarende brev er sendt til Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen.

 


Med hilsen

 

Kristin Gulbrandsen

   Knut Sandal


Publisert 22. oktober 2009 08:00