Norges Bank

Brev

Forslag til endring i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.

Norges Banks brev til Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen i Norge 16. januar 2009.

Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv av 25. april 2001 nr 473 (låneforskriften) hjemler blant annet Norges Banks pengepolitiske virkemidler, F-lån og F-innskudd, som benyttes i gjennomføringen av markedsoperasjonene. I tillegg regulerer forskriften bankenes adgang til å plassere innskudd og ta opp D-lån i forbindelse med sentralbankens gjennomføring av betalingsoppgjørene mellom bankene.

Den vanlige løpetiden på F-lån har vært opp til en måned. I forbindelse med finansuroen har Norges Bank lagt ut F-lån med betydelig lengre løpetid enn tidligere. Det ble således lagt ut et fastrentelån med to års løpetid i november 2008, jf låneforskriften §§ 1 og 7 som definerer F-lån som lån med fast løpetid og fast rente.

Vi viser til at D-lån og F-lån ytes mot full sikkerhet, jf låneforskriften §§ 2, 3, 5 og § 7 tredje ledd. Norges Bank kan fastsette nærmere vilkår for sikkerhetsstillelse og generelle avkortingsverdier ved beregning av sikkerhetskravet med hjemmel i låneforskriften § 3 andre ledd. I lys av den økte løpetiden, vil vi for ordens skyld vise til at forskriften § 2 og § 3 tolkes og praktiseres slik at bankene skal etterfylle sikkerhet dersom størrelsen på bankens lån og påløpte renter overstiger låneverdien av pantet.

Bankene har uttalt at det fortsatt er behov for langsiktige F-lån, samt at F-lån også bør kunne ytes mot flytende rente. Norges Bank vil legge ut et nytt F-lån med to års løpetid med flytende rente i løpet av første halvdel av februar 2009. Dette krever imidlertid at låneforskriften § 1 første ledd og § 7 andre ledd endres slik at F-lån også kan ytes med flytende rente.

For ordens skyld endres forskriften §§ 1 og 7 slik at regelen om flytende rente også vil gjelde for F-innskudd. Videre foreslår vi at renten på F-lån og F-innskudd med fast rente fortsatt skal betales etterskuddsvis ved lånets forfall, mens lån med flytende rente betales i løpet av lånets løpetid til de tidspunkt Norges Bank fastsetter.

Norges Bank har tidligere informert om at et nytt F-lån med lang løpetid vil bli lagt ut i februar 2009. De foreslåtte forskriftsendringene er til gunst for bankene. Høring kan dermed unnlates fordi den må anses åpenbart unødvendig, jf fvl § 37 tredje ledd bokstav c. Vi finner det likevel mest ønskelig å gjennomføre en høring med kort frist slik at forskriften kan endres snarest.

Vedlagt følger forslag til endringer i låneforskriften. Eventuelle merknader må være Norges Bank i hende innen 23. januar 2009.

Med hilsen

Audun Grønn

Anders Svor


Kopi: Finansdepartementet, Kredittilsynet

Vedlegg

Forskrift om endring i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. av 25. april 2001 nr 473. Fastsatt av Norges Bank med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr 28 § 19 andre ledd.

I

I forskrift av 25. april 2001 nr 473 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv gjøres følgende endring:

§ 1 første ledd skal lyde: 

”Forskriften gjelder bankers generelle adgang til døgnlån (D-lån) og folioinnskudd, lån med fast løpetid (F-lån) og innskudd med fast løpetid (F-innskudd) i Norges Bank.”

§ 7 andre ledd skal lyde:

”Renten på F-lån eller F-innskudd kan være fast eller flytende. Renten på F-lån og F-innskudd med flytende rente betales på det tidspunkt Norges Bank fastsetter. Renten på F-lån og F-innskudd med fast rente betales etterskuddsvis. Renter belastes eller godskrives den enkelte banks foliokonto i Norges Bank.”

II

Endringen trer i kraft 5. februar 2009.

Publisert 23. januar 2009 10:29