Norges Bank

Brev

Høring - Nytt regelverk for clearing av handel med egenkapitalinstrumenter

Norges Banks brev til Oslo Clearing AS 15. oktober 2009

Det vises til brev av 2. juli 2009 der Oslo Clearing ber om kommentarer til regelverk for clearing av handel med egenkapitalinstrumenter i Oslo Clearing ASA. Den opprinnelige høringsfristen er gjennom meldinger fra Oslo Clearing forlenget til 15. oktober 2009. Regelverket består av et regelverk (”Hovedvilkårene”), standard avtaler om clearing-medlemskap og om finansiell sikkerhet og tolv vedlegg. Tre annonserte vedlegg til regelverket forelå ikke da disse merknadene ble skrevet: søknadsskjema, driftsmønster og prisliste.

Det framgår at flere av dokumentene er utarbeidet som standardavtaler mellom Oslo Clearing og medlemmene. Norges Bank har ikke vurdert detaljer i disse privatrettslige avtalene. Uttalelsen er utarbeidet på bakgrunn av utkastet til regelverk som ble sendt ut 2. juli 2009.

Norges Bank har ansvar for overvåking av finansiell infrastruktur med sikte på å bidra til finansiell stabilitet. Kommentarene ut fra dette ansvaret vil Norges Bank gi i en uttalelse til konsesjonssaken. 

Oslo Clearing sitt forslag er basert på at oppgjør skal skje i VPO der pengeoppgjøret skjer i Norges Banks Oppgjørssystem (NBO). Norges Bank vil derfor til slutt knytte noen kommentarer til vilkår for at Oslo Clearing skal kunne gjøre opp sine handler på konto i Norges Bank.

Språk i kontrakter og regelverk

Når det gjelder legal sikkerhet viser Norges Bank til at norsk lovgivning gjennomfører EU-retten på verdipapirområdet. Den er utviklet bl.a. for å sikre legal sikkerhet og gjør bruk av internasjonale erfaringer. Oslo Clearing foreslår et annet kontraktsspråk enn lovspråk. Ved eventuelle konflikter må avtaler og regelverk tolkes i lys av norsk lov, av en norsk domstol der rettsforhandlingene foregår på norsk. Norges Bank antar at bruk av annet kontraktsspråk enn norsk vil kunne øke den legale usikkerheten. Vi vil oppfordre Oslo Clearing til nærmere å vurdere om ikke det er formålstjenlig å bruke norsk i den bindende utgava av regelverk og kontrakter. En uoffisiell oversettelse til engelsk eller andre språk kan sikkert være nyttig for enkelte deltakere i markedet.

Om strukturen i oppgjør og medlemskap

All børshandel med aksjer skal gjennomføres med bruk av sentral motpart. Medlemmene ved Oslo Børs må velge én av tre varianter for oppgjør av handelen i forhold til Oslo Clearing. Oppgjør av handelen er planlagt gjennom VPO, og regelverket sikrer at børsmedlemmer ikke trenger å være deltakere i VPO for å kunne være direkte medlemmer (DCM). Norges Bank antar at dette systemet i hovedsak ivaretar hensynet både til fri konkurranse for nye og etablerte aktører samtidig som oppgjørssentralens legitime behov for sikkerhet er ivaretatt.

Norges Bank vil imidlertid peke på at regelverket innebærer en innsnevring av hvilke institusjoner / innretninger som kan bli medlemmer i forhold til lovgrunnlaget. Avtalesettet legger bare opp til at verdipapirforetak, kredittinstitusjoner eller andre oppgjørssentraler skal kunne være deltakere i oppgjørssystemet til Oslo Clearing. Andre foretak kan søke medlemskap og bli tatt opp etter Oslo Clearing sin særskilte vurdering. Dette er snevrere enn hva som er mulig etter verdipapirhandels-loven § 13-6 jf. § 9-2 som åpner for at bl.a. Folketrygdfondet, forsikringsselskaper og pensjons-kasser kan være oppgjørsrepresentanter. Åpning for en videre krets av medlemmer er ønskelig fordi det vil øke konkurransetrykket. Formuleringen av hovedvilkårenes punkt 2.2 og der særlig punkt e er uheldig. Ordet ”foretak” bør utgå både i overskrift og i punkt e, og kan muligens erstattes med ”institusjoner” eller ”innretninger”. Dette vil ikke forhindre at Oslo Clearing kan stille krav som sikrer at deltakerne har nødvendig kontroll med finansiell og operasjonell risiko.

Regelverket åpner i punkt 5.12 for at medlemmer kan velge mellom selv å være medlem eller å la seg representere av en oppgjørsagent i det aktuelle oppgjørssystemet. Regelverket er også generelt i den forstand at det åpner for at Oslo Clearing tar til oppgjør egenkapitalinstrumenter som gjøres opp i ulike oppgjørssystemer og i ulike valutaer. Regelverket skiller ikke her mellom ulike medlemskategorier. Det bør vurderes å kreve at deltakere som påtar seg å gjøre opp handel også for børsmedlemmer som ikke deltar i oppgjøret gjennom sentral motpart, skal være direkte deltakere i de oppgjørssystemene som Oslo Clearing gjør opp handel i.

I hovedbetingelsene punkt 1.2 Valuta heter det at kontante oppgjør skal faktureres og skje i den valuta de underliggende instrumentene er handlet i. Det er ikke anvist noe krav til medlemmene om hvordan de skal melde inn hvordan dette praktisk skal skje. Det er heller ingen-ting i avtaleverket som forteller medlemmene om hvilke forpliktelser Oslo Clearing har med hensyn til å sikre finalitet ved oppgjør i andre valutaslag enn norske kroner (der oppgjøret skal skje i NBO gjennom VPO). 

Annet

Hovedvilkårene har i punkt 1.5 regler om varslingstid ved endringer i regelverket. Det framgår at krav om konsultasjon må framsettes innen fem dager etter at varsel om planlagte endringer er mottatt. Endringer kan tre i kraft fire uker etter at melding om vedtaket sendt ut. Disse fristene kan være korte ved endringer av særlig omfang.

Når det gjelder punkt 5.1 Finansielle krav til Clearingmedlemmer forstår Norges Bank bestemmelsen slik at medlemmet skal ha henholdsvis 40 eller 500 mill. NOK ansvarlig kapital utover det som kreves i kapitaldekningsregelverket avhengig av om medlemmet er ”Direct Clearing Member” (DCM) eller ”General Clearing Member” (GCM). Det løpende totale kravet vil dermed variere med det som følger av kapitaldekningsregelverket. Norges Bank har verken vurdert om størrelsen på kravet er adekvat eller om det er hensiktsmessig at det er uavhengig av medlemmets aktivitet.

Etter punkt 5.6 Opplysningsplikt, vil den løpende kontrollen av størrelsen på den ansvarlige kapitalen bli basert på at medlemmet sender en forenklet utgave av rapporten som sendes til relevant myndighet, jf. fjerde ledd. Denne forenklete rapporten må både informere om endringer i kravet og om endring i den faktiske ansvarlige kapitalen. Det må også tas stilling til om det er rapporten for konsern eller bank som skal legges til grunn. Punktet bør muligens suppleres med krav til korrigert informasjon dersom Kredittilsynet finner grunn til revisjon av den innsendte oppgaven. I dokumentene er det ikke spesifisert regler på dette punktet for oppgjørssentraler og eventuelle andre medlemmer som ikke er pålagt å rapportere ansvarlig kapital til noen relevant myndighet. Det ville være ønskelig om slike regler ble bedre spesifisert, og ikke bare dekkes gjennom det svært generelle femte leddet.

Det kan også framstå som noe uklart i punkt 11 hvilket erstatningsansvar Oslo Clearing har overfor verdipapirforetak B dersom det er gjort en feil i verdipapirforetak A som har gitt Oslo Clearing følgeproblemer.

Norges Bank vil kommentere egenkapitalkravet som bør stilles til Oslo Clearing i sin uttalelse om konsesjonen. I tilknytning til punkt 8.4 Clearingfond, vil vi her påpeke at det kan fortone seg underlig at Oslo Clearing sitt første bidrag til å dekke tap ved clearingmedlems mislighold er fastsatt som et beløp (30 mill. kroner). De øvrige bidragene som skal nyttes vil alle øke med aktivitetsnivået i handelen. Bidraget på 30 mill. kroner vil dermed trolig bli stadig mindre viktig i den totale tapsdekningen.

Vilkår for deltaking i NBO

Oslo Clearing har i dag en egen oppgjørskonto i NBO for å kunne gjennomføre oppgjør av derivatavregningen og for å kunne være motpart i låneordningen for verdipapir i VPO. Vilkår for bruk av kontoen er hjemlet i en egen avtale, ”Avtale mellom Oslo Clearing ASA og Norges Bank om kontohold og avregning og oppgjør av finansielle derivater og låneordningen for verdipapir”. Avtalen er for tida under revisjon. Norges Bank legger inntil annet opplyses til grunn at en eventuell utvidelse av bruken vil ligge innenfor vilkårene som det har vært enighet om. Avtalens navn bør endres i forhold til utkastet som foreligger i august 2009.

Høringsbrevet inneholder ikke informasjon om hvordan innføring av en CCP påvirker Oslo Clearings forhold til deltagelse i NBO avtalemessig og praktisk/teknisk. Norges Bank kan først ta endelig stilling til dette når det foreligger en nærmere beskrivelse av disse forholdene. Norges Bank legger til grunn at en redegjørelse for de operative forholdene ved tilknytningen mellom den planlagte nye CCP-ordningen og Norges Banks oppgjørssystem vil komme som et element i dialogen Oslo Clearing nylig har innledet med Norges Bank om slike forhold.


Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Knut Sandal

Publisert 16. oktober 2009 12:50