Norges Bank

Brev

Høring: endring i forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis

Norges Banks brev til Kredittilsynet 8. juni 2009

Vi viser til Kredittilsynets brev av 20. april 2009, der det foreslås en endring i forskrift av 31. januar 2007 nr. 121 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis § 4 (7). Endringen innebærer at for norske forsikringsselskapers datterselskap i utlandet som inngår i den konsoliderte soliditetsberegningen, skal det benyttes samme verdsettelsesprinsipper som ved beregning av soliditet på selskapsnivå i datterselskapets hjemland.

Norges Bank har ingen merknader til forslaget.

 

Med hilsen

 

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 9. juni 2009 09:11