Norges Bank

Brev

Høring: forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene i forsikring

Norges Banks brev til Finansdepartementet 6. november 2009

Vi viser til Finansdepartementets brev av 22. september 2009 vedlagt Kredittilsynets høringsnotat med forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikringsselskaper og pensjonskasser. Blant annet foreslås det at den generelle grensen for alternative plasseringer (den såkalte ”sekkeposten”) økes fra 7 til 10 prosent, at 10 prosent-grensen for plassering i ett enkelt verdipapirfond oppheves og at det åpnes for infrastrukturinvesteringer som egen aktivaklasse.   

Vi har ikke innvendinger til Kredittilsynets forslag.

Kredittilsynet peker i høringsnotatet på at Solvens II i prinsippet ikke åpner for kvantitative begrensninger eller regler om hvilke typer eiendeler selskapet kan investere sine midler i. Finanskrisen har imidlertid utløst diskusjoner i flere internasjonale organisasjoner om i hvor stor grad kvalitative reguleringer bør erstattes av mer kvantitative begrensninger. Kredittilsynet mener at det er for tidlig å trekke konklusjoner hvorvidt et nytt reguleringsregime bør inneholde større innslag av kvantitative reguleringer. Norges Bank er enig i dette.

 

Med hilsen

Snorre Evjen

Kari Olsen

Publisert 9. november 2009 10:26