Norges Bank

Brev

Høring – om tilpasning av årsregnskapsforskriften for forsikring til IFRS

Norges Banks brev av 4. januar 2008 til Finansdepartementet

Finansdepartementet ber i brev av 9. november 2007 om Norges Banks vurdering av høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet.  

Norges Bank registrerer at endring i forskriften er nødvendig både for å tilpasse all regnskapslovgivning til IFRS og for å ta hensyn til endringer i forsikringslovgivningen.

Norges Bank har merket seg at forslaget inneholder tekniske endringer og presiseringer som sikter mot å videreføre det reelle innholdet i solvensregelverket for livsforsikringsselskaper, skadeforsikringsselskaper og pensjonskasser. Ettersom denne delen av regelverket har betydning for forsikringssektorens robusthet, ser Norges Bank dette som hensiktsmessig. Norges Bank har ikke vurdert de tekniske sidene ved gjennomføringa av dette.

Med hilsen

Birger Vikøren

Gunnvald Grønvik

Publisert 8. januar 2008 14:30