Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om lydopptak

Norges Banks brev til Finansdepartementet 16. desember 2008

Finansdepartementet ber i brev av 19. september 2008 om eventuelle merknader til forslagene.

Norges Bank støtter Kredittilsynets forslag om å utvide verdipapirforetakenes plikt til å dokumentere kommunikasjon i tilknytning til yting av investeringstjenester. Det synes rimelig at alle kommunikasjonsmedier (fasttelefon, mobiltelefon, e-post og chat) som benyttes i ytingen av investeringstjenester skal være underlagt de samme dokumentasjonskravene, slik at det ikke er mulig å unngå dokumentasjon ved å benytte en alternativ kommunikasjonskanal. Dokumentasjon kan riktignok unngås for eksempel gjennom personlige møter, men dokumentasjon av kommunikasjon over chat, e-post og mobiltelefon vil medføre en betydelig reduksjon i disse omgåelsesmulighetene.

Vi støtter også Kredittilsynets forslag om å oppheve unntaket fra plikten til å foreta lydopptak for verdipapirforetak, kredittinstitusjoner og filial av kredittinstitusjoner med begrenset tjenestespekter.

Norges Bank har for øvrig ingen merknader til forslagene.


Med hilsen


Sindre Weme   

Ylva Søvik     

Publisert 16. desember 2008 13:50