Norges Bank

Brev

En vurdering av bankenes deltakelse i OMF-ordningen

Norges Banks brev til Finansdepartementet  27. november 2008

Det har vist seg at noen banker har betingelser knyttet til sine eksisterende innlån som fører til at det kan noe tid før de kan delta i ordningen med bytte av obligasjoner med fortrinnsrett mot statspapirer. Norges Bank mener det er viktig at bankene har tilgang til OMF-ordningen tidlig.  Norges Bank foreslår derfor at det bør åpnes for at bankene kan delta i ordningen gjennom sine kredittforetak, slik at bankeide kredittforetak kan være motparter i bytteordningen. Dette vil dessuten gjøre ordningen enklere å bruke for små banker gjennom sine felleseide kredittforetak.

Det foreslås at staten krever høyere avkortningssatser i bytteordningen når kredittforetak er motparter i bytteordningen. Norges Bank foreslår at avkortningssatsene øker med ett prosentpoeng i forhold til de gjeldende avkortningssatsene for hvert år bytteavtalen varer når kredittforetak er motpart. En forutsetning for at et kredittforetak kan delta i ordningen, er imidlertid at kredittforetaket benytter en ordinær deltaker i verdipapiroppgjøret VPO (verdipapirforetak eller deltakerbank i VPO) til oppgjør av både penger og verdipapirer.

Norges Bank mener at departementet også bør vurdere å rendyrke bytteordningen ved å frafalle kravet om sikkerhetspåfylling i løpetiden til bytteavtalen.


Med hilsen


Svein Gjedrem

Kristin Gulbrandsen

Publisert 28. november 2008 08:11