Norges Bank

Brev

Høring – gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF (UCITS) mv.

Norges Banks brev til Finansdepartementet 24. september 2008

Finansdepartementet ber i brev av 26. juni 2008 om eventuelle merknader til forslagene.

Norges Bank har merknad til at forslaget om at verdipapirfonds investeringer i kredittderivater skal begrenses til kjøp av kredittderivater, jf. forslag til § 1 nytt annet ledd tredje punktum i derivatforskriften.

Norges Bank skrev i sin høringsuttalelse til Finansdepartementet den 14. april 2004 følgende om kredittderivater: ”I den grad forsikringsselskaper har adgang til å påta seg den samme kredittrisikoen på en annen måte, for eksempel ved å kjøpe foretaksobligasjoner, vil imidlertid et generelt forbud mot kredittderivater som innebærer salg av beskyttelse fra selskapets side virke urimelig.”

Vi mener altså at et verdipapirfond skal ha anledning til å påta seg kredittrisiko gjennom både å kjøpe og selge kredittderivater. Kredittrisiko som oppnås gjennom salg av kredittderivat kan også oppnås gjennom å investere direkte i de underliggende kredittpapirene. Det forutsettes at kredittderivater selges i kombinasjon med at det holdes kredittrisikofrie instrumenter, slik at verdipapirfond ikke kan bruke kredittderivater til å oppnå høyere eksponering enn de kunne tatt i det underliggende markedet. Både kjøp og salg av kredittderivater er viktig for å legge til rette for en effektiv forvaltning av fondenes midler.

Vi vil også påpeke viktigheten av at UCITS direktivet tolkes på samme måte av norske aktører som av andre EØS-land. Vi viser her til vår høringsuttalelse til Kredittilsynet den 12. desember 2001: ”Internasjonal konkurranse tilsier at det tas rede på om andre EU-land tolker artikkel 21 i UCITS direktivet slik at handel med kredittderivater tillates. Det norske regelverket bør innrettes i samsvar med den direktiv tolkning som fremstår som vanlig.” Etter vår kunnskap har både Sverige og Danmark lagt forståelsen fra CESR til grunn slik at verdipapirfond i disse to landene både kan selge og kjøpe kredittderivater.

Norges Bank har for øvrig ingen merknader til forslagene.

Med hilsen

Sindre Weme

Nathalie Berner                                                           

Publisert 24. september 2008 12:37