Norges Bank

Brev

Utkast til lovbestemmelser om finansinstitusjoners navnebruk

Norges Banks brev av 15. mai 2008 til Finansdepartementet.

Finansdepartementets ber i brev av 15. februar 2008 om eventuelle merknader til ovenstående.

Departementet mener det er et klart behov for en opprydning i finansinstitusjoners navnebruk. Det begrunnes særlig med at navnebruken i dag i mange tilfeller skaper forvirring for kundene, for eksempel i forhold til den innskuddsgarantiordning som gjelder for virksomheten.

Departementet foreslår forbud mot at finansinstitusjoner bruker sekundære forretningskjennetegn (merkenavn) som inneholder ord som "bank" eller "forsikring". Formålet er å redusere eventuell forvirring som kan oppstå hvis ordene ”bank” eller ”forsikring” er en del av betegnelsen. Etter forslaget vil det fremdeles være mulig å bruke betegnelser, men da som et tillegg til foretaksnavnet.

Norges Bank er enig med departementet i at det er et behov for klarere regler for finansinstitusjonenes navnebruk. Reglene som foreslås er imidlertid mindre fleksible enn ønskelig og vil påføre institusjonene unødige kostnader.  Forbrukerhensyn kan ivaretas også om reglene er noe mer fleksible. Forslaget innebærer en strengere praksis for navnebruk enn i Danmark og Sverige. Hvis en slik praksis ikke kan gjøres gjeldende også for utenlandske filialer i Norge, vil forslaget innebære ulike rammevilkår for aktørene. Det er uheldig.

Etter Norges Banks syn må reglene sikre at det ikke er tvil om hvilket foretak som står bak et merkenavn. Tilknytninger som ”Fokus Bank filial av Danske Bank” eller ”Vital Forsikring en del av DnB NOR konsernet” er eksempler som etter Norges Bank skjønn gir tilstrekkelig klarhet for forbrukerne. Også innarbeidede forkortelser som for eksempel KLP Forsikring, SR-Bank mv. bør være tillatt brukt. Det må kreves at tilknytningen kommer klart frem av alt materiale som brukes i markedsføring, brevlogoer, internettsider mv. Regler om navnebruk etter disse linjer gir med relativt beskjedne kostnader og restriksjoner finansinstitusjonene anledning til å benytte innarbeidede merkenavn.

Finansinstitusjoner som ønsker å bruke andre merkenavn enn det juridiske foretaksnavnet må utarbeide retningslinjer for navnebruken. Norges Bank foreslår at Kredittilsynet gis fullmakt til å godkjenne finansinstitusjonenes retningslinjer for navnebruken etter kriteriet om at det ikke skal være tvil om hvilket foretak som faktisk står bak sekundære betegnelser.

Norges Bank er kjent med forslaget til regelverk som Kredittilsynet utarbeidet i sitt Forslag II i brev til departementet 25. april 2007. Norges Bank mener Kredittilsynets forslag gir balanserte regler for navnebruk som både klargjør konserntilhørighet for forbrukerne og gir finansinstitusjonene et rimelig rom for tilpasninger til bruken av forskjellige merkenavn.


Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Birger Vikøren

Publisert 16. mai 2008 08:35