Norges Bank

Brev

Høring om endring av internkontrollforskriften

Norges Banks brev av 14. mars 2008 til Kredittilsynet

Kredittilsynet ber i brev av 5. desember 2007 om merknader til ovenstående høring.

Norges Bank ser det som positivt at man i forslaget til ny internkontrollforskrift fremmer internkontrollen som en integrert del av virksomheten. Vi er enige i Kredittilsynets vurdering av at denne tilnærmingen til "COSO 2" sannsynligvis vil bidra til å øke den generelle forståelsen for behovet for risikostyring og internkontroll, samt gi et mer positivt fokus på disse prosessene.

For øvrig ser vi det som positivt at Kredittilsynet presiserer ansvarliggjøring i linjen, blant annet i tilknytning til ledelsesrapportering.

Norges Bank har for øvrig ikke merknader til de foreslåtte endringene.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Syversten

Publisert 18. mars 2008 14:15